СТАНОВИЩЕ от 05.08.2019г. ОТНОСНО: Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) декларира своето желание да вземе участие в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.
БАСЗЗ изразява своето безпокойство по отношение невъзможността да отговори на критериите регламентирани в ПОСТАНОВЛЕНИЕ №142 от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. на Министерския съвет на Република България.

СТАНОВИЩЕ от 07.06.2019г ОТНОСНО: Необходимостта и ползите от създаването на Национална земеделска камара


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, отчитайки обществения интерес счита, че е настъпил момента за създаването на Национална земеделска камара.

СТАНОВИЩЕ от 07.04.2019г. ОТНОСНО: Законодателно предложение за ОСП след 2020 г. представено от ЕК на 1 юни 2018 г. и продължаващите преговори за следващата МФР


Следва да се отбележи, че действащата правна уредба на създаване на масиви за ползване на земеделксите земи по реда на чл.37в и сл. от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи действително препятства възможността за неправомерно ползване на имотите, доколкото е предвидено за земите, за които няма правно основание за ползване, т. нар. “бели петна”, дължимото рентно плащане да се превежда по сметка за чужди средства на общината, от където правоимащите лица могат да получат плащане.

СТАНОВИЩЕ от 22.01.19г. ОТНОСНО: Предварително съгласуване на работен проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


По повод представения ни работен проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от ЕФГЗ и ЕФРСР (проект на Наредба) във връзка с обнародваното в ДВ, бр. 2 от 2018 г. изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), делегиращо правомощия на министъра на земеделието, храните и горите за издаването на такава, изразяваме следното становище:

СТАНОВИЩЕ от 11.01.19г. ОТНОСНО: Становище по публикуван на 17.12.2018 г. за обществено обсъждане Законопроект за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи


С настоящото от името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) изразяваме следното становище по повод на публикувания за обществено обсъждане Законопроект за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи: