Становище от 08.03.2024 г. ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИД на ЗСПЗЗ) №49-454-01-29 от 08.03.2024 г., внесен от н.п. Десислава Танева и група народни представители


ОТНОСНО: законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗИД на ЗСПЗЗ) №49-454-01-29 от 08.03.2024 г., внесен от н.п. Десислава Танева и група народни представители

Становище от 06.02.2024 г. ОТНОСНО: Предложения за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на правилника за неговото прилагане (ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ)


ОТНОСНО: Предложения за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на правилника за неговото прилагане (ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ)

Позиция-писмо от 26.01.2024 г. относно: искане за среща с цел обсъждане обхвата на законодателните промени в областта на поземлените отношение във връзка с обявени инициативи в следствие на проведена среща в Министерски съвет на 22.01.2024 г. с представители на неправителствени организации в сектор земеделие


Писмо-позиция от 26.01.2024 г. относно: искане за среща с цел обсъждане обхвата на законодателните промени в областта на поземлените отношение във връзка с обявени инициативи в следствие на проведена среща в Министерски съвет на 22.01.2024 г. с представители на неправителствени организации в сектор земеделие

Становище от 17.01.2024 г. относно: поставени ултимативни искания пред правителството на Република България с декларация на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в частта за държавно регулиране на цените на поземлената рента и предстоящата по този повод среща на представители на Министерски съвет с НАЗ и др. неправителствени организации


ОТНОСНО: поставени ултимативни искания пред правителството на Република България с декларация на Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в частта за държавно регулиране на цените на поземлената рента и предстоящата по този повод среща на представители на Министерски съвет с НАЗ и др. неправителствени организации

Становище от 22.12.2023 г. относно образувано Конституционно дело №18/2023 г. по искане на Президента на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредби от ЗОЗЗ.


Становище на БАСЗЗ относно образувано Конституционно дело №18/2023 г. по искане на Президента на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредби от ЗОЗЗ.