Становище от 22.12.2023 г. относно образувано Конституционно дело №18/2023 г. по искане на Президента на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредби от ЗОЗЗ.


Становище на БАСЗЗ относно образувано Конституционно дело №18/2023 г. по искане на Президента на Република България за обявяване на противоконституционност на разпоредби от ЗОЗЗ.