СТАНОВИЩЕ от 05.08.2019г. ОТНОСНО: Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) декларира своето желание да вземе участие в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.
БАСЗЗ изразява своето безпокойство по отношение невъзможността да отговори на критериите регламентирани в ПОСТАНОВЛЕНИЕ №142 от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. на Министерския съвет на Република България.

СТАНОВИЩЕ от 07.06.2019г ОТНОСНО: Необходимостта и ползите от създаването на Национална земеделска камара


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, отчитайки обществения интерес счита, че е настъпил момента за създаването на Национална земеделска камара.
Камара, която да обедини неправителствените организации в земеделския бранш. Българското земеделие да има единна национална организация, която да бъде официален партньор на изпълнителната и законодателна власт. Да защитава националния интерес.

СТАНОВИЩЕ от 07.04.2019г. ОТНОСНО: Законодателно предложение за ОСП след 2020 г. представено от ЕК на 1 юни 2018 г. и продължаващите преговори за следващата МФР


БАСЗЗ разбира важността и значението на Общата селскостопанска политика на ЕС.
Отчита, че това е една от най-трудните и обхватни политики.
Взимайки предвид интересите на България, последните дебати в Съвета на министрите и Европейския парламент счита:
1.Не подкрепя предложения таван за директните плащания.
Всяка държава членка е с различна специфика и сама трябва да преценява как да развива земеделския бизнес, респективно как да го подпомага.
Все още съществуват огромни диспропорции между развитието и размера на подпомагането между старите и новите държави членки.

СТАНОВИЩЕ от 22.01.19г. ОТНОСНО: Предварително съгласуване на работен проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


По повод представения ни работен проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от ЕФГЗ и ЕФРСР (проект на Наредба) във връзка с обнародваното в ДВ, бр. 2 от 2018 г. изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), делегиращо правомощия на министъра на земеделието, храните и горите за издаването на такава, изразяваме следното становище:

СТАНОВИЩЕ от 11.01.19г. ОТНОСНО: Становище по публикуван на 17.12.2018 г. за обществено обсъждане Законопроект за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи


С настоящото от името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) изразяваме следното становище по повод на публикувания за обществено обсъждане Законопроект за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи:
БАСЗЗ споделя необходимостта от преуреждане и консолидиране на нормативната уредба на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България в светлината на приетото Решение от на Народното събрание на Република България на 19.09.2017 г.