СТАНОВИЩЕ от 08.03.2021 г. ОТНОСНО: Последваща оценка на въздействието на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър в Република България“


Становище на БАСЗЗ относно последваща оценка на въздействието на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба, касаещи създаването, воденето и съхраняването на имотния регистър в Република България.

СТАНОВИЩЕ от 03.02.2021 г. ОТНОСНО: Интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“


Становище на БАСЗЗ относно: Интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“

СТАНОВИЩЕ от 05.01.2021 г. ОТНОСНО: "Интервенционна стратегия" и неточност в предложения документ в частта по „Специфична цел №1“, потребност №6 – напоителна инфраструктура


Становище на БАСЗЗ относно: "Интервенционна стратегия" и неточност в предложения документ в частта по „Специфична цел №1“, потребност №6 – напоителна инфраструктура.

СТАНОВИЩЕ от 31.12.2020 г. ОТНОСНО: Проект на интервенции „Консултантски услуги“ и „Обмен на знания и информация“ към Стратегически план на РБългария за 2021-2027 г.


Становище на БАСЗЗ относно проект на интервенции „Консултантски услуги“ и „Обмен на знания и информация“ към Стратегически план на РБългария за 2021-2027 г.

СТАНОВИЩЕ от 13.11.2020 г. ОТНОСНО: Обществено обсъждане на „План за възстановяване и устойчивост на Република България“ в изпълнение на условията на Next Generation EU


Становище на БАСЗЗ относно Next Generation EU, Подобряване на състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура.