СТАНОВИЩЕ от 05.01.2021 г. ОТНОСНО: "Интервенционна стратегия" и неточност в предложения документ в частта по „Специфична цел №1“, потребност №6 – напоителна инфраструктура


Становище на БАСЗЗ относно: "Интервенционна стратегия" и неточност в предложения документ в частта по „Специфична цел №1“, потребност №6 – напоителна инфраструктура.

СТАНОВИЩЕ от 31.12.2020 г. ОТНОСНО: Проект на интервенции „Консултантски услуги“ и „Обмен на знания и информация“ към Стратегически план на РБългария за 2021-2027 г.


Становище на БАСЗЗ относно проект на интервенции „Консултантски услуги“ и „Обмен на знания и информация“ към Стратегически план на РБългария за 2021-2027 г.

СТАНОВИЩЕ от 13.11.2020 г. ОТНОСНО: Обществено обсъждане на „План за възстановяване и устойчивост на Република България“ в изпълнение на условията на Next Generation EU


Становище на БАСЗЗ относно Next Generation EU, Подобряване на състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура.

СТАНОВИЩЕ от 18.09.2019г. ОТНОСНО: Необходими са нови правила и цени на обезщетенията при принудително отчуждаване на земеделска земя


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) настоява за нормативни промени, с които да се създадат защитни механизми за собствениците на частни имоти, като бъдат преуредени правилата за определяне на обезщетенията при принудителното отчуждаване на земеделска земя и учредяване на сервитути върху нея за държавни и общински нужди. Аргументите на собствениците на земеделски земи са изложени в писмо до Министерски съвет, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите, Националното сдружение на общините в Република България.