СТАНОВИЩЕ от 07.04.2019г. ОТНОСНО: Законодателно предложение за ОСП след 2020 г. представено от ЕК на 1 юни 2018 г. и продължаващите преговори за следващата МФР


БАСЗЗ разбира важността и значението на Общата селскостопанска политика на ЕС.
Отчита, че това е една от най-трудните и обхватни политики.
Взимайки предвид интересите на България, последните дебати в Съвета на министрите и Европейския парламент счита:
1.Не подкрепя предложения таван за директните плащания.
Всяка държава членка е с различна специфика и сама трябва да преценява как да развива земеделския бизнес, респективно как да го подпомага.
Все още съществуват огромни диспропорции между развитието и размера на подпомагането между старите и новите държави членки.

СТАНОВИЩЕ от 22.01.19г. ОТНОСНО: Предварително съгласуване на работен проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства на Европейския фонд за гарантиране в земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони


По повод представения ни работен проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от ЕФГЗ и ЕФРСР (проект на Наредба) във връзка с обнародваното в ДВ, бр. 2 от 2018 г. изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), делегиращо правомощия на министъра на земеделието, храните и горите за издаването на такава, изразяваме следното становище:

СТАНОВИЩЕ от 11.01.19г. ОТНОСНО: Становище по публикуван на 17.12.2018 г. за обществено обсъждане Законопроект за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи


С настоящото от името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) изразяваме следното становище по повод на публикувания за обществено обсъждане Законопроект за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи:
БАСЗЗ споделя необходимостта от преуреждане и консолидиране на нормативната уредба на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България в светлината на приетото Решение от на Народното събрание на Република България на 19.09.2017 г.

СТАНОВИЩЕ от 09.08.18г. ОТНОСНО: Предложения и коментари във връзка с Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването


С настоящото от името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) се обръщаме към Вас по повод на публикувания консултационен документ относно бъдещ законопроект за регулиране на обществените отношения в земеползването, със следните коментари и предложения.
БАСЗЗ изцяло споделя необходимостта от преуреждане и консолидиране на българската нормативна уредба в областта на собствеността и ползването на земеделските земи, тяхното опазване и устойчиво управление. Заявяваме нашата готовност и желание да участваме в процеса по изготвянето на новата нормативна уредба в тази област, в името на едно модерно, устойчиво и проспериращо българско земеделие. Доколкото целта на консултационния документ е да бъде основата за един принципен дебат относно бъдещата нормативна рамка и основните принципни постановки в нея, без същият да съдържа предложения за конкретни законодателни текстове, настоящият ни коментар също се ограничи до основните принципни постановки, които трябва да бъдат заложени в новата нормативна рамка.