СТАНОВИЩЕ от 27.07.2021 г. ОТНОСНО: Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България


Позиция на БАСЗЗ по повод стартирала консултация по обновения Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

СТАНОВИЩЕ от 23.07.2021 г. ОТНОСНО: Проект на ПМС за ИД на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.


СТАНОВИЩЕ на БАСЗЗ относно Проект на ПМС за ИД на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.