Наръчник за приложение на ДЗЕС.


БАСЗЗ: Наръчник за практическо приложение на стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Становище на АОБР по проекта на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.


Становище на АОБР по проекта на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти.

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-27 г., изпратен официално към ЕК на 9.11.22 г.


Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-27 г., изпратен официално към ЕК на 9.11.22 г.

СТАНОВИЩЕ от 14.11.2022 г. ОТНОСНО: Съществуващите проблеми, предизвикани от прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба. Касаещи принудителното отчуждаване и учредяване на сервитути на земеделски имоти и нарушаващи правата на собствениците на земеделски земи в Република България.


СТАНОВИЩЕ на БАСЗЗ от 14.11.2022 г. във връзка със съществуващите проблеми предизвикани от прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба. Касаещи принудителното отчуждаване и учредяване на сервитути на земеделски имоти и нарушаващи правата на собствениците на земеделски земи в Република България.