СТАНОВИЩЕ от 18.09.2019г. ОТНОСНО: Необходими са нови правила и цени на обезщетенията при принудително отчуждаване на земеделска земя


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) настоява за нормативни промени, с които да се създадат защитни механизми за собствениците на частни имоти, като бъдат преуредени правилата за определяне на обезщетенията при принудителното отчуждаване на земеделска земя и учредяване на сервитути върху нея за държавни и общински нужди. Аргументите на собствениците на земеделски земи са изложени в писмо до Министерски съвет, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на правосъдието, Министерство на икономиката, Министерство на околната среда и водите, Националното сдружение на общините в Република България.

СТАНОВИЩЕ от 05.08.2019г. ОТНОСНО: Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) декларира своето желание да вземе участие в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.
БАСЗЗ изразява своето безпокойство по отношение невъзможността да отговори на критериите регламентирани в ПОСТАНОВЛЕНИЕ №142 от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. на Министерския съвет на Република България.

СТАНОВИЩЕ от 07.06.2019г ОТНОСНО: Необходимостта и ползите от създаването на Национална земеделска камара


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, отчитайки обществения интерес счита, че е настъпил момента за създаването на Национална земеделска камара.
Камара, която да обедини неправителствените организации в земеделския бранш. Българското земеделие да има единна национална организация, която да бъде официален партньор на изпълнителната и законодателна власт. Да защитава националния интерес.

СТАНОВИЩЕ от 07.04.2019г. ОТНОСНО: Законодателно предложение за ОСП след 2020 г. представено от ЕК на 1 юни 2018 г. и продължаващите преговори за следващата МФР


БАСЗЗ разбира важността и значението на Общата селскостопанска политика на ЕС.
Отчита, че това е една от най-трудните и обхватни политики.
Взимайки предвид интересите на България, последните дебати в Съвета на министрите и Европейския парламент счита:
1.Не подкрепя предложения таван за директните плащания.
Всяка държава членка е с различна специфика и сама трябва да преценява как да развива земеделския бизнес, респективно как да го подпомага.
Все още съществуват огромни диспропорции между развитието и размера на подпомагането между старите и новите държави членки.