СТАНОВИЩЕ от 09.08.18г. ОТНОСНО: Предложения и коментари във връзка с Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването


С настоящото от името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) се обръщаме към Вас по повод на публикувания консултационен документ относно бъдещ законопроект за регулиране на обществените отношения в земеползването, със следните коментари и предложения.
БАСЗЗ изцяло споделя необходимостта от преуреждане и консолидиране на българската нормативна уредба в областта на собствеността и ползването на земеделските земи, тяхното опазване и устойчиво управление. Заявяваме нашата готовност и желание да участваме в процеса по изготвянето на новата нормативна уредба в тази област, в името на едно модерно, устойчиво и проспериращо българско земеделие. Доколкото целта на консултационния документ е да бъде основата за един принципен дебат относно бъдещата нормативна рамка и основните принципни постановки в нея, без същият да съдържа предложения за конкретни законодателни текстове, настоящият ни коментар също се ограничи до основните принципни постановки, които трябва да бъдат заложени в новата нормативна рамка.