СТАНОВИЩЕ от 14.11.2022 г. ОТНОСНО: Съществуващите проблеми, предизвикани от прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба. Касаещи принудителното отчуждаване и учредяване на сервитути на земеделски имоти и нарушаващи правата на собствениците на земеделски земи в Република България.


СТАНОВИЩЕ на БАСЗЗ от 14.11.2022 г. във връзка със съществуващите проблеми предизвикани от прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър и подзаконовата нормативна уредба. Касаещи принудителното отчуждаване и учредяване на сервитути на земеделски имоти и нарушаващи правата на собствениците на земеделски земи в Република България.

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони, предоставен на Европейската комисия за последна предварителна оценка.


Стратегическия план на Република България за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., предоставен на Европейската комисия за последна предварителна оценка.

Земеделието в плана за възстановяване и устойчивост на Република България.


Възможности за финансиране на селското стопанство в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.


Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България, публикуван на 5 октомври 2022 г. на сайта на Министерството на земеделието.

Коментари на Европейската комисия относно стратегическия план по ОСП 2023-2027 г., представен от България.


Коментари на Европейската комисия относно стратегическия план по ОСП 2023-2027 г., представен от Република България.