Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) е организация с нестопанска цел защитаваща и представляваща интересите на собствениците, собствениците-ползватели и на ползвателите на земеделски земи в Република България.
Учредено през 2007 г. сдружението се утвърди като уважавана неправителствена организация (НПО).

Изхождайки от факта, че земеделската земя е ограничен природен ресурс, грижата и опазването ѝ имат първостепенно значение за членовете на БАСЗЗ.
Собствениците и ползвателите ѝ трябва да имат отношение към нея като към ограничено природно богатство и да полагат грижа на добър стопанин. Да използват щадящи почвата технологии, с особено внимание върху използваните препарати и пестициди с поглед към бъдещето.

Мисията на БАСЗЗ е в партньорство със законодателната, изпълнителната и местната власт, заедно с науката и неправителствения сектор от земеделския бранш да подпомогне развитието на модерно, пазарно ориентирано земеделие и поземлени отношения. Доходите на българските фермери да догонят и да се изравнят с тези на колегите им от старите страни членки на Европейския съюз (ЕС). На базата на групирането на земеделските земи за повишаване на производителността им, респективно на добавената им стойност, възстановяването, модернизирането и изграждането на нова хидромелиоративна инфраструктура, проактивни мерки за предпазване от ерозия, наводнения, пожари и т.н.

БАСЗЗ насочва своите усилия към следните теми (въпроси) от национално и европейско значение:
Защитата на правата и интересите на собствениците, собствениците-ползватели и на ползвателите на земеделски земи;
Устойчивото използване на земеделските земи. Устойчивото им използване е задължително условие за внедряването и практикуването на съвременни форми на земеделие, като алтернатива на конвенционалния тип земеделие;
Увеличение на информираността и обучение на собствениците на земеделски земи;
Ефективното използване на природните ресурси;
Модерни поземлени отношения;
Прозрачен, ликвиден и регулиран пазар на земеделска земя;
Опазване на природните ресурси (земя, вода и гора);
Справяне с негативните последици от климатичните промени;
Развитие на модерно земеделие;
Развитие на селските райони и догонване (изравняване) стандарта на живот с градските;
Обща селскостопанска политика;
Развитието на неправителствените организации в сектор земеделие;
Обединяването на земеделският бранш в Национална земеделска камара;
Създаването на института на Национална поземлена банка.

БАСЗЗ участва в работни групи и подготвя становища по редица специализирани теми: изготвяне на нова и промени в съществуващата законова и подзаконова нормативна уредба, обща селскостопанска политика и други.

БАСЗЗ е пълноправен член на Европейската организация на собствениците на земи (European Landowners’ Organization) и на Българска стопанска камара, съюз на българския бизнес.

Членовете на БАСЗЗ и сдружението инициират и/или участват в социални и благотворителни инициативи в подкрепа на държаната и местна власт, науката, образованието, медицината, групи и общности в риск и т.н.

БАСЗЗ,
С грижа за българската земя!