Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е сдружение с иновативни идеи и проекти насочени в сферата на земеделието.

Учредена е през 2007г от 7 дружества инвестиращи в земеделски земи. БАСЗЗ има амбицията да привлече все повече нови членове и да разшири обхвата си. В момента в асоциацията участват много от най-големите собственици на земеделска земя в България. Общата площ, която притежават членуващите дружества в асоциацията, е около 3 млн декара. Собствеността е разположена в повече от 2 500 села в страната. Много от членуващите дружества са във финансови групи с фирми, занимаващи се със земеделие развиващи широко разнообразие от дейности – зърнопроизводство, градинарство, производство на етерични масла, лозарство, говедовъдство и др.

Общият брой членове (асоциирани и пълноправни) е 39.

Целите, за които е създадена БАСЗЗ са:
Да се ускори процеса на концентрация и комасация на земеделска земя;
Ефективно използване на поземлените ресурси;
Създаване на условия за развитие на модерно земеделие в Република България;
Поддържане на активно сътрудничество с другите участници в поземлените отношения, които са предимно арендатори, други собственици и държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните;
Изграждане на прозрачен, регулиран и ликвиден пазар, чрез създаване на обща система за управление и отдаване под аренда на земите, собственост на дружествата членуващи в БАСЗЗ.

Провеждането на такъв вид единна политика е насочена към подобряване на отношенията между ползвателите на земя и собствениците на такава, в това число и държавата, която е крупен собственик на земя.

Основната дейност на всяко едно дружество, член на БАСЗЗ, е насочена към закупуване на земеделска земя, нейната концентрация, комасация и отдаване под наем или аренда.