Членството в БАСЗЗ е изключителна възможност за всеки собственик.

Галина Пейчева-Митева е собственик и мениджър на земеделско стопанство част от семейния бизнес. Член е на БАСЗЗ, както и на Борда на директорите на Европейската организация на собствениците на земи (European Landowners’ Organization – ELO) и на Friends of the Countryside (FC). В периода 2016-2020 г. е зам.-председател на БАСЗЗ. Основен акцент в дейността й са устойчивото управление на земеделските земи, опазването на почвеното плодородие и внедряването на иновативни и регенеративни практики в земеделието. За тези си усилия през 2018 г. става носител на Soil Management Award.

Г-жо Пейчева-Митева, защо станахте член на БАСЗЗ?

За мен, като собственик и ползвател на земеделски земи, е важно да имам дългосрочен поглед и перспектива върху управлението на собствеността ми. Комуникацията в рамките на БАСЗЗ ми дава синтезирана и специализирана информация, която е изключително ценна при вземане на решения, а контактът с останалите членове е възможност да получа различна перспектива и коментар от колеги и съмишленици, които се вълнуват от същата проблематика.

БАСЗЗ е единствената неправителствена организация от земеделския бранш в България, член на паневропейска земеделска организация. БАСЗЗ е член на ELO. С какво допринася подобно членство за развитието на сдружението и на земеделския отрасъл в страната?

Поради ред причини, управлението на собствеността на земеделските земи има сравнително кратка история в България, докато в голяма част от Европа собствениците на земи имат многовековен опит и традиции. ELO имат едно много точно мото – Land is forever („Земята е завинаги“). Когато се научиш да гледаш на себе си и на земята, която в момента стопанисваш, от перспективата на кратковременен отговорник за нея, е много по-лесно да вземаш дългосрочно правилни решения и тези решения неминуемо рефлектират положително и върху земеделския бранш. ELO е организация, която приема управлението и дългосрочното планиране и менажиране на собствеността изключително сериозно, и за нас достъпът до тези изпитани във времето и историята добри практики може да донесе само позитиви.

Вие сте член от името на БАСЗЗ на ръководствата на ELO и на FC. Бихте ли ни разказали повече за тази уникална възможност?

Аз съм член на тези две организации в качеството си на физическо лице и собственик на земеделски земи. Истината е, че се запознах с ELO и ръководството на ELO, когато БАСЗЗ стана член на ELO и в последствие този контакт се разви в годините до етапа, в който бях официално поканена да се присъединя към борда на директорите на тези две организации. За мен това е изключителна възможност и отговорност, и се надявам да успея да приложа в пълен размер опита, който имам и който ще получа за устойчивото управление и развитие на каузите ни.

Според Вас, кои са основните проблеми пред земеделието върху които трябва да се акцентира през идните години, вкл. през новия период на Общата селскостопанска политика и Плана за възстановяване на РБ?

Основният проблем пред мениджърите в земеделието е липсата на ясна и конкретна рамка и на предвидимост. Земеделието е бизнес, който по същината си носи много риск, и липсата на яснота и конкретика по отношение на новата ОСП и новите стратегически планове, изискванията, регламентите и ограниченията, на които трябва да отговарят бенефициентите, прави планирането на бизнеса много трудно. За всички вече е ясно, че фермерите и мениджърите ще трябва да правят повече неща и за тях ще получават по-малко подпомагане в рамките на новата ОСП. Как този подход ще постигне и другата цел – приемственост на поколенията в земеделието, е трудно да се каже. Липсата на яснота комбинирана със спорни и недефинирани и до момента основни рамки и постулати, като дефиницията за „активен фермер“, „таваните“ върху директните плащания и методиката за определянето им, „зелената сделка“, в контекста на изключително бързи климатични промени, създават чувство за непредвидимост и несигурност.

Няколко думи към членовете на БАСЗЗ и читателите на първия брой.

За мен работата и контактът с членовете на БАСЗЗ са носили винаги много положителен заряд. Много рядко се случва в една стая по едно и също време да се съберат умни, успели и интересни хора, и те да са съмишленици, които имат една и съща кауза. Членството в БАСЗЗ е изключителна възможност за всеки собственик, който дългосрочно управлява собствеността си.