Наръчник за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2023 & утвърден образец на пълномощно.

19/04/2023   www.baszz.net

Министерството на земеделието (МЗм) публикува Наръчник за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2023.

Документът е изготвен на основата на актуалната информация от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. (одобрен с Решение на Комисията C(2022)8749 от 07.12.2022 г.), Закон за подпомагане на земеделските производители (последно изменение и допълнение Държавен вестник (ДВ) брой 102 от 23 Декември 2022 г.), Наредба №3 от 10 март 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции (Обнародвани ДВ брой 23 от 14 Март 2023 г.) и Наредба №4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (Обнародвани ДВ брой 30 от 4 Април 2023 г.).

Източник: МЗм

Държавен фонд земеделие (ДФЗ) публикува на 12 април 2023 г. утвърден образец на пълномощно за Кампания 2023.

ДФЗ публикува утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ образец на пълномощно, чрез което кандидатите за интервенциите на директните плащания за Кампания 2023 могат да оторизират други лица, които да ги представляват пред институцията. Образецът на пълномощното е в съответствие с изискването на чл.8, ал.2 от Наредба №4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (oбн., ДВ, бр.30 от 4.04.2023 г., в сила от 4.04.2023 г.). Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

При заверяване на пълномощните, следва да се има предвид, че всеки от кандидатите има възможност да посочи едно, няколко или всички изброени упълномощителни действия, в зависимост от личните предпочитания за обема на упълномощаването, като потвърждава това с подпис на определените за целта места.

Припомняме, че с промяната в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), който е в сила от 01.01.2023 г., всички кандидати за Кампания 2023 следва да имат регистрация в Системата за електронно управление (СЕУ). През нея ще се осъществява и цялата комуникация, свързана с подпомагането по интервенциите на директните плащания. Регистрацията може да се извърши лично, на място в областна дирекция на ДФ „Земеделие“ или в общинска служба „Земеделие“.

Източник: ДФЗ