МЕДИЙНО ИЗЯВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ

Икономически жизнеспособно и екологически устойчиво бъдеще за Европейското земеделие

Непосредствено преди Българското председателство на Съвета на ЕС, в София (България) се проведе Регионален Форум за Бъдещето на Земеделието.

Участниците в събитието днес се съгласиха, че нарастващото световно население и променящият се климат, комбиниран с постоянен натиск над околната среда, изискват увеличаване производството на храни чрез използване на по-устойчиви методи.

Освен това, участниците се споразумяха, че селското стопанство има ключова роля при справянето с глобалните предизвикателства, особено в борбата с изменението на климата и постигането на амбициите на Парижкото споразумението за климата. Роля, която бе призната и на Конференция на Обединените нации за промените в климата (COP23), наскоро провела се в Бон.

Тези амбиции изискват, на водещо място в дневния ред на програмата за храните, да бъде поставено изпълнението на поставените от ООН Цели на устойчивото развитие (SDG). Тези цели трябва да бъдат постигнати във време на политическа несигурност, включително и в самия Европейски Съюз.

Без значителни промени на глобално, Европейско и местно ниво, бъдещите поколения биха се сблъскали не само с намалено производство, но и със загуба на биоразнообразие. Ниските цени на земеделската продукция и запазването на природата са взаимосвързани предизвикателства, за които намирането на решение не е никак лесно. В частност, Европа е изправена пред сериозни предизвикателства в намирането на новото си поколение от земеделски предприемачи, които с готовност да ги посрещнат.

Европейските фермери зависят от научно-развойните дейности, за да увеличат производителността си, да се адаптират по-добре към климатичните промени и да допринесат за съхранението на екосистемите.Земеделието и горското стопанство се превърнаха в сектори с висока интензивност на ноу-хау и инвестиции, изискващи все повече научно-развойна дейност, както и иновативни капиталови инвестиции. Земеделските производители имат нужда да бъдат по-добре образовани, по-добре обучени и по-добре информирани.

За да се постигне както производителност, така и опазване на околната среда, между участниците в регионалния форум се постигна широко съгласие, че общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП), най-голямата бюджетна позиция в ЕС, остава и най-доброто средство за ефективна промяна и подпомагане Европейските селски райони да превърнат предизвикателствата във възможности.

Благодарение на инструментите за прецизно земеделие, по-доброто интегрирано управление на вредителите, новите техники за селекция и доброто сътрудничество между фермерите и институциите,е възможно постигането на по-високите добиви като едновременно се намали влиянието върху околната среда.

С всичко това, регионалните участници във форума /FFA/, изразиха загриженост дали Европа ще даде на управляващите земеделска земя пълен достъп до тези потенциални ползи.

Дискусията и дебатът, проведени днес в София, са част от европейско търсене на решения на въпросите, повдигнати по време на основното събитие на FFA в Брюксел, което пък ще види следващото си 11-то по ред издание на 27 март следващата година в Брюксел.

Владимир Уручев, член на Европейския парламент каза:“Запазването на световните екосистеми трябва да бъде основен приоритет. Селското стопанство трябва да използва съобразени с климата практики при производството, транспорта, преработката и консумацията на храни, и именно тук ЕС може да покаже най-добрия пример чрез ориентирана към бъдещето ОСП, която смело се изправя пред предизвикателствата, свързани с околната среда и климата”.

Пиер Оливие Дреж, Президент на ELO каза: “Климатичните промени вече засягат селското стопанство и продоволствената сигурност. Трябва да произвеждаме повече и по-добре, като съчетаваме производителността на почвите и растенията както с новите технологии, така и със здравните стандарти като всичко това оставя минимален екологичен отпечатък. Земеделските производители, горските стопани и управляващите земеделски земи осъзнават своите отговорности и поради това предлагаме система за подпомагане на сигурността на храните и околната среда, структурирана около концепцията за управление на земите, която се фокусира върху целите, а не се ръководи просто от съображения за съответствие, които често са твърде бюрократични.”

Хуан Гонзалес-Валеро, Ръководител обществена политика и устойчивост Синджента, каза: “Обещанието за нови селскостопански технологии – от зелени биотехнологии през прецизно земеделие и използване на големи масиви данни /Big data/ – предлагат безпрецедентни възможности за изхранване на нарастващото население, като се използват по-малко ресурси независимо от производствения модел”.

Бележка за редактора

FFA в София е част от серията FFA конференции, които имат за цел да засегнат теми отнасящи се както към хранителната сигурност, така и към сигурността на околната среда.Днешното събитие, провеждащо се в Гранд Хотел София e под егидата на Владимир Уручев (Член на Европейския Парламент). На първо място конференцията разглежда как Целите за Устойчиво Развитие могат да помогнат за решаването на глобалните селскостопански въпроси, а след това се фокусира на това как реформата в Общата Селскостопанска Политика би могла да допринесе към тези и много други предизвикателства.Последната сесия е посветена на намирането на конкретни решения за фермери, горски стопани и собственици на земя, които да направят възможно съвместното съществуване наконкурентоспособността и опазването на околната среда в контекста на Българското земеделие.

За Форума за Бъдещето на Земеделието (FFA)

Годишният Форум и регионалните събития са инициатива на Европейската Организация на Собствениците на земя (ELO) и Синджента. FFA събира представители на различни групи, които да катализират своето мислене в посока как Европейското Земеделие трябва да отговори на глобалните предизвикателства, които среща докато осигурява храна и сигурност на околната среда.

Ежегодният Форум е създаден през 2008 година в резултат на убеждението, че много Европейски политики, които засягат земеделието, са създадени да разрешават проблемите на „вчера“, като например свръхпроизводството и всъщност не се отнасят към новите предизвикателства и пазарни възможности. Предизвикателствата включват изхранване на нарастващо население в световен мащаб, търсене на по-качествено хранене, повишено търсене на възобновяеми енергийни източници и променящи се климатични модели. С ограничената налична обработваема площ, има нужда устойчиво да се максимизира производството. Всяка година, освен ежегодния Форум в Брюксел, FFA организира и две регионални събития със съдействието на местните си партньори, за да се продължи дискусията и на регионално ниво. Тази година, регионалната конференция се провежда в Реймс, Франция и София, България.
FFA 2018 ще се проведе в the Square в Брюксел на 27ми Март 2018 година. Регистрацията е безплатна. Повече информация е налична онлайн на www.forumforagriculture.com.

За ELO

Европейската Асоциация на Собствениците на Земя (ELO), създадена през 1972г. е уникална организация съставена от националните асоциации на 28те членки на Европейския Съюз, като в допълнение представлява интересите на собственици на земя, управители на земя, и предприемачи от селското стопанство на ниво Европейска политика. Независима, без стопанска цел, ELO е единствената организация която има възможност да подкрепи всички селскостопански предприемачи. ELO насърчава едно процъфтяващо земеделие чрез динамиката на частната собственост. Секретариатът на организацията е разположен в Брюксел.

www.elo.org

За Синджента

Синджента е водеща компания в земеделския сектор, която помага за подобрението на глобалната продоволствена сигурност като дава достъп на милиони земеделски производители до по-ефективното използването на наличните ресурси.

Чрез наука от световна класа и иновативни решения за земеделските култури, нашите 28 000 служители в над 90 държави работят, за да трансформират начина на отглеждане на културите. Ние сме се посветили да спасим земеделската земя от упадък, да подобрим биоразнообразието и да съживим селскостопанските общности.

www.syngenta.com

Медийни контакти:

Европейската Асоциация на Собствениците на Земя
Ана Каномануел
Експерт Комуникации
ana.canomanuel@elo.org
Тел: + 322234 30 00
Синджента
Антон Илиев
Синджента България
anton.iliev@syngenta.com
Тел: +359 884 885 213