Първи проект по комасация на БАСЗЗ


В първият комасационен проект в с. Катунец, община Угърчин, област Ловеч участваха девет собственика, на които бяха уедрени 4400 дка. Проектът, започнал през 2008 г. постигна увеличение в средния размер на имотите до три пъти и успя да ги подреди за всеки от собствениците в конкретни масиви. Преди да започне проектът, средната рента на земята бе около 5 лева на декар, а след като завърши проектът, достигна 25 лева и докара сериозни земеделци в землището, което беше от полза и за собствениците, които не участваха в проекта. В рамките на проекта за двама от участниците бяха създадени условия да създадат големи масиви от нови трайни насаждения и да работят по изграждане на напоителни системи в новите им имоти.


Пет проекта

Следващите пет проекта се проведоха в с. Раздел, община Елхово, област Ямбол, с. Студена, община Свиленград, област Хасково, с. Момина църква, община Средец, област Бургас, с. Друмево, община Шумен, област Шумен, гр. Смядово, област Шумен. Участваха общо седемнадесет собственика с 40 000 декара земя, които бяха уедрени успешно до 2014 г. В тези проекти бяха проучени нуждите от реконструкция на селскостопанските пътища, опазването на околната среда, напояването и създаването на нови стопанства и места за индустриално развитие.

Можете да прегледате картата на проекта за гр. Смядово преди и след комасация, както и интегриран план тук


Петнадесет проекта

Към момента има открити петнадесет процедури за комасация на БАСЗЗ, като землищата са, както е в таблицата:

Населено място Община Област Брой участници
с.Асеново Стражица Велико Търново 9
с.Долно Ябълково Средец Бургас 9
с.Факия Средец Бургас 9
с.Горно Абланово Борово Русе 7
с.Горско Сливово Летница Ловеч 9
с.Жребино Елхово Ямбол 7
с.Лалково Елхово Ямбол 10
с.Ленково Гулянци Плевен 6
с.Марково Каспичан Шумен 7
с.Николаево Плевен Плевен 10
с.Радювене Ловеч Ловеч 6
гр.Стражица Стражица Велико Търново 10
с.Стрелец Горна Оряховица Велико Търново 8
гр.Сухиндол Сухиндол Велико Търново 10
гр.Угърчин Угърчин Ловеч 6

Заявените за участие до момента са 100 000 дка, но има желание и от други участници потенциално да се включат, ако проектите бъдат продължени. За тези землища са изработени карти на текущото състояние на землището, почвите му, климат, природа, пътища, индустрия, както и зоните, които трябва да се уедряват. Направени са карти на предвижданията за реконструкции, опазване на околната среда и др.


Цели на БАСЗЗ по отношение на комасацията

С увеличаването на членовете на асоциацията се цели разпростиране на комплексната комасация в над хиляда землища. Освен подреждането на разпокъсаната частна собственост, се очаква и участие на държавната и общинска собственост, която също е в неефективен вид. Асоциацията ще работи усилено за интегрирането на напоителните дейности, екологията, иновациите, логистиката, индустрията и социалните дейности в желанието си за комплексно устройство на селата. По този начин ще подпомогне запазването на интереса на хората от животът в селските райони и ще се създадат подходящи условия за реализация на инвестиционните намерения. Чрез комасационните проекти БАСЗЗ ще обърне особено внимание на нуждите на малките и на младите фермери, за установяване на устойчиво и разнообразно земеделие.