Чрез БСК гласът на бизнеса може да бъде чут

Добри Митрев,

Председател на БСК

Добри Митрев е юрист по образование и има дългогодишен административен опит. Бил е председател на Общинския съвет на гр. Перник в продължение на два мандата. В екипа на БСК е от 2012 г. От 2018 г. е главен секретар на БСК, на 5 декември 2018 г. е избран за член на УС на БСК, а на 1 септември 2021 г. е избран за председател на УС на БСК след внезапната кончина на Радосвет Радев.

Г-н Митрев, БАСЗЗ е член на Българска стопанска камара (БСК). Как се вписва една национална неправителствена организация от земеделския бранш като член на доайена на работодателските организации в България, БСК?

За БСК членството на БАСЗЗ е от изключително значение, тъй като чрез това партньорство се разширява палитрата от браншове, които обединява нашата организация. Нещо повече, БАСЗЗ е единствената организация от земеделския сектор, членуваща в БСК, което допълнително увеличава тежестта й.

Как БСК може да бъде в помощ на собствениците на основния производствен ресурс и земеделските производители като цяло?

Като национално представителна организация на работодателите, БСК участва в работата на всички органи за социално партньорство на национално ниво, а чрез членството си в Business Europe имаме възможност да представляваме българските работодатели и техните компании на европейско ниво. Чрез БСК гласът на бизнеса може да бъде чут с цел промени в законодателството и неговото прозрачно, справедливо и ефективно прилагане, както и с цел блокиране на неадекватни нормативни предложения. Чрез нас можете да станете част от фирмени, секторни, национални и международни бизнес мрежи, вкл. за изпълнение на проекти и за осъществяване на бизнес партньорства.

На членовете си предлагаме широка гама услуги, вкл. търговски арбитраж, издаване на сертификати за произход на стоки и сертификати за форсмажор, изготвяне на проектни предложения и др. Осъществямаме анализи и пазарни проучвания. Консултираме в областта на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, колективното трудово договаряне, защитата на конкуренцията, обществените поръчки, митническото законодателство и др. Подпомагаме управлението на човешките ресурси чрез национално признати лицензирани обучения, както и чрез уникалната за България Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence. Не на последно място, членовете на БСК получават регулярна и/или ексклузивна (по заявка) информация за промени в законодателството, състоянието и перспективите пред българския и чужди пазари, търговска и производствена статистика, добри практики в сферата на стопанското управление, управлението на човешките ресурси, финансите, екологичните изисквания и др.

2021 г. е пълна с трудности за бизнеса, как виждате развитието на бизнес средата в България в краткосрочен и средносрочен план?

За съжаление, на фона на трудностите, провокирани от ковид-пандемията, 2021 г. беше белязана и от продължителна политическа нестабилност, каквато не ни се е случвала може би от десетилетия. В допълнение, през последните месеци рязко се покачиха енергийните цени. Тази комбинация от негативни фактори влияе изключително лошо на бизнес средата и, в частност – на инвестиционния климат. От една страна, налице са непосредствени проблеми като липса на пазари, високи цени на суровините и влошена ликвидност. От друга страна, липсата на стабилно управление и работещ парламент възпрепятства възможността за нормативни промени, които да осигурят по-добри условия за правене на бизнес у нас. Реформите в различни сфери практически спряха. Много въпроси остават трайно нерешени.

Кажете няколко думи към членовете на БАСЗЗ и читателите на първия брой.

Преди всичко, поздравявам Ви за идеята да стартирате собствено издание. Това е един нематериален актив на организацията, който демонстрира нейната зрялост и стабилност. Пожелавам Ви читателите Ви да се множат, но най-важното – съдържанието да бъде стойностно, интересно и полезно за тях. В днешния динамичен свят информацията е от първостепенно значение, затова искрено Ви пожелавам успех.