Аграрна статистика

Аграрна статистика

Индекси на цените на стоки и услуги за селското стопанство, второ тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г.

ТЕКУЩО И ИНВЕСТИЦИОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ – общо109,4
ЗА ТЕКУЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ109,6
Посевен и посадъчен материал105,0
Електроенергия; горива и други118,5
Минерални торове112,8
Продукти за растителна защита103,8
Ветеринарномедицински продукти102,8
Фуражи109,6
Поддръжка и ремонт на превозни средства102,8
Поддръжка и ремонт на селскостопански сгради103,6
Други стоки и услуги103,5
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПОТРЕБЛЕНИЕ108,0
Селскостопански машини и друго оборудване110,2
Транспортно оборудване113,8
Селскостопански сгради103,8

Индекси на цени на селскостопанска продукция, второ тримесечие на 2021 г. спрямо същото тримесечие на 2020 г.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО – общо110,4
Растениевъдство – общо120,4
Зърнени култури126,0
Технически култури127,8
Маслодайни семена146,9
Многогодишни етерично-маслодайни, използв. в медицината86,4
Подправки-необработени130,0
Фуражни култури114,1
Зеленчуци97,4
Плодове105,1
Животновъдство – общо98,1
Живи животни94,9
Животински продукти101,3
Яйца109,3

Средни цени на сделките със земеделска земя,
2010-2020 г., лв./дка (изт.: НСИ)

Средни цени на договорите за аренда,
2010-2020 г., лв./дка (изт.: НСИ)