СТАНОВИЩЕ от 13.11.2020 г. ОТНОСНО: Обществено обсъждане на „План за възстановяване и устойчивост на Република България“ в изпълнение на условията на Next Generation EU


СТАНОВИЩЕ от 13.11.2020 г. ОТНОСНО: Обществено обсъждане на „План за възстановяване и устойчивост на Република България“ в изпълнение на условията на Next Generation EU, „Предложение за проекти в областта на земеделието, ПРОЕКТ №2: Подобряване на състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура”.

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) предлага обхвата на „ПРОЕКТ №2: Подобряване на състоянието и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура” да бъде допълнен с:

         1.      Проучване на собствеността и състоянието на хидромелиоративната инфраструктура (държавна и общинска собственост) в Република България;

         2.      Проучване на възможностите и готовността за използването на градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство (повторно използване на рециклирани води), на основание съгласие по позиция (общ подход) по регламент от 2019 г. на Съвета на Европейския съюз.

         БАСЗЗ счита, че по този начин ще бъдат изпълнени и надградени целите заложени в проекта, а кумулативният ефект ще бъде с по-висока добавена стойност.