СТАНОВИЩЕ от 15.6.2022 г. ОТНОСНО: Консултационен документ за концепция на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на 18.05.2022 г. 


По повод на публикувания за обществено обсъждане Консултативен документ за концепция на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти, в законоустановения срок, от името на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) изразяваме следното становище:

По принцип подкрепяме предложения подход относно регламентиране и въвеждане на единни стандарти за представителност в икономически отрасъл „Селско стопанство“.

Обръщаме внимание, че съгласно действащата нормативна уредба (Закон за подпомагане на земеделските производители – ЗПЗП) това може да се случи по силата на ясна и изчерпателна законова делегация и посредством подзаконов нормативен акт (наредба).

Същевременно считаме, че предложеният концептуален документ частично третира въпросът за представителността, доколкото в обхвата му попадат единствено и само организациите по браншови/продуктов признак (растениевъдство, животновъдство и съответната преработка на продукти от земеделски произход).

Ако тази констатация е в следствие на търсен от авторите на документа ефект, а именно регламентиране на правила за представителност в тесните параметри на браншово/продуктово равнище, то бихме се съгласили с подобен подход.

При все това, обръщаме внимание, че:

  • съгласно чл.9, ал.1 от ЗПЗП „Държавата подпомага обединяването и дейността на земеделските производители в организации не само по продуктов и регионален признак, но и по функционален такъв“;
  • съгласно чл.2г, ал.4 от ЗПЗП стратегическите документи по ал.1 от същия член, „се изготвят в сътрудничество със социално- икономическите партньори, органите на местната власт, браншовите организации и други неправителствени организации и се подлагат на обществено обсъждане“;
  • Съгласно чл. 9, ал. 2 от ЗПЗП условията и реда за признаване на организации на земеделски производители и междубраншови организации  се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

В тази връзка считаме, че би било удачно Концепцията да бъде допълнена, като се вземе предвид, че представителността следва да се регламентира и на функционален признак с оглед разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗПЗП. В тази връзка освен с критерии за представителност, да се направи опит да бъдат посочени конкретно като допълнение и сектори на функционален принцип (управление на поземлени ресурси, екология, води, почвено плодородие, ветеринарно-медицинско обслужване и т.н.), които имат пряко касателство с осъществяването на селскостопанска дейност и при които необходимостта от съгласуваност със съответните представителни неправителствени организации е от ключово значение (предвид разпоредбата на чл.2г, ал.4 от ЗПЗП).

Концепцията пропуска да обсъди и въпроса с представителните организации, чийто статут вече е скрепен с нормативен акт и как техният статут ще се артикулира в един евентуален нов закон за браншовите организации (например: лозаро-винарски сектор, земеделски кооперации и др.).