СТАНОВИЩЕ от 05.01.2021 г. ОТНОСНО: „Интервенционна стратегия“ и неточност в предложения документ в частта по „Специфична цел №1“, потребност №6 – напоителна инфраструктура


СТАНОВИЩЕ от 05.01.2021 г. ОТНОСНО: Предстоящо обсъждане в рамките на осмото заседание на ТРГ на „Интервенционна стратегия“ и неточност в предложения документ в частта  по „Специфична цел №1“, потребност №6 – напоителна инфраструктура, неотразяващо постигната договореност и взети решения, обективирани в протокола от второто заседание на ТРГ от 08 септември 2020 г.

В приложения към  поканата за провеждане на осмото заседание на ТРГ „Проект на Интервенционна стратегия на СПРЗСР за периода 2021-2027 г.“ не са отразени договорености и решения, приети по време на предходното обсъждане на „Интервенционната стратегия“ в частта, касаеща инвестициите в напоителна инфраструктура – „Специфична цел №1“, потребност №6.

По-конкретно от текста е отпаднала думата „изграждане“.

Видно от протокола от второто заседание от 08.09.2020 г. (стр. 48-51), работната група се обедини около следния текст в тази част от Интервенционната стратегия:

Оптимизиране на възможностите за напояване за намаляване на негативните последици от проявлението на природо-климатичните рискове и увеличаване на добивите, включително чрез изграждане, възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура в стопанствата”.

Същевременно по повод на предстоящото осмо заседание на ТРГ, предходно цитираният текст не е включен в проекта на Интервенционна стратегия на съответното място.

Така по отношение на:

  • Хоризонтална цел: „Модернизиране на сектора чрез стимулиране и споделяне на знанията, иновациите и цифровизацията в селското стопанство и селските райони и насърчаване на използването им в по-голяма степен“
  • Специфична цел №1: „Подпомагане на достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост с цел подобряване на продоволствената сигурност.“,

в текста, касаещ потребност №6 (стр. 10 от документа), думите „изграждане“ и „възстановяване“ са изпуснати:

„6. За адресиране на идентифицираната потребност от оптимизиране на възможностите за напояване за намаляване на негативните последици от проявлението на природо-климатичните рискове и увеличаване на добивите, включително чрез модернизиране на напоителните съоръжения в стопанствата  ще се прилага интервенция „Инвестиции в земеделски стопанства“ – чл.64, б. „г“ (ЕЗФРСР). Чрез интервенцията ще се  подкрепят инвестициите за напояване в рамките на земеделските стопанства, чрез което се цели насърчаване и развитие на поливното земеделие. Също така ще спомогне за преодоляване на климатичните изменения, свързани с дълги периоди на засушаване.

Напредъкът ще се измерва чрез показателите O.18 Брой подпомагани производствени инвестиционни операции в земеделското стопанство или единици, получаващи подкрепа по ЕЗФРСР и R.9 Модернизация на земеделските стопанства: дял на земеделските стопани, получаващи подпомагане за инвестиции с цел преструктуриране и модернизиране, включително подобряване на ресурсната ефективност.“

Така предложеният текст не отговаря на постигнатото и решеното по време на второто заседание на ТРГ.

В тази връзка предлагаме същият да бъде коригиран, както следва:  

„6. За адресиране на идентифицираната потребност от оптимизиране на възможностите за напояване за намаляване на негативните последици от проявлението на природо – климатичните рискове и увеличаване на добивите, включително чрез изграждане, възстановяване и модернизиране на напоителни съоръжения и инфраструктура в стопанствата  ще се прилага интервенция „Инвестиции в земеделски стопанства“ – чл.64, б. „г“ (ЕЗФРСР). Чрез интервенцията ще се  подкрепят инвестициите за напояване в рамките на земеделските стопанства, чрез което се цели насърчаване и развитие на поливното земеделие. Също така ще спомогне за преодоляване на климатичните изменения, свързани с дълги периоди на засушаване.“

Напредъкът ще се измерва чрез показателите O.18 Брой подпомагани производствени инвестиционни операции в земеделското стопанство или единици, получаващи подкрепа по ЕЗФРСР и R.9 Модернизация на земеделските стопанства: дял на земеделските стопани, получаващи подпомагане за инвестиции с цел изграждане, преструктуриране и модернизиране, включително подобряване на ресурсната ефективност.“