СТАНОВИЩЕ от 31.12.2020 г. ОТНОСНО: Проект на интервенции „Консултантски услуги“ и „Обмен на знания и информация“ към Стратегически план на РБългария за 2021-2027 г.


СТАНОВИЩЕ от 31.12.2020 г. ОТНОСНО: Бележки и предложение за включване на неправителствени, вкл. браншови организации (ЮЛНЦ) в персоналния обхват на допустимите бенефициенти в кръга на интервенциите по 64, буква „з“ от проекта на Регламент относно стратегическите планове по ОСП: „Обмен на знания и информация“:

  • „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“;
  • „Професионално обучение и придобиване на умения“,

обсъдени в рамките на 5-то заседание на ТРГ от 11.12.2020 г.  протокол от същото, изпратен на 23.12.2020 г.

I. Относно интервенция „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“:

1. Предлагаме сред допустимите бенефициенти по този проект на интервенция да бъдат включени юридически лица с нестопанска цел, чийто предмет на дейност е в областта на селското стопанство и по-конкретно, с оглед съобразяване с изричните текстове в проекта на Регламент относно стратегическите планове (чл.13), които съгласно чл.13, пар.1 от проекта на Регламент имат касателство с:

  • управлението на земята – (като актив)
  • управлението на земеделските стопанства (като цяло).

АРГУМЕНТИ:

Включването на ЮЛНЦ като обединения и представителни организации в сферата на управление на земеделска собственост от една страна и управлението на земеделските стопанства, от друга (във всичките измерения на тези дейности) е в унисон с нормата на чл.13, пар.2 от проекта на Регламент, която гласи:

Консултантските услуги в областта на селското стопанство обхващат икономическите, екологичните и социалните аспекти и осигуряват актуална технологична и научна информация, разработена в областта на научните изследвания и иновациите. Те следва да бъдат част от взаимосвързаните услуги, предоставяни от консултантите в селското стопанство, изследователите, организациите на земеделски стопани и други заинтересовани лица, които съставляват Системите за знания и иновации в селското стопанство (AKIS).“   

Без да поставяме под въпрос ролята и функциите на Националната служба за съвети в земеделието (НСЗЗ) като публичен орган, горепосочените консултантски дейности не са и не могат да бъдат прерогатив само на една организация и още по-малко на една административна структура.

С първоначалния вариант на проект на интервенция по същество (препращаме и към аргументите на представителите на МЗХГ, изложени в протокола от петото заседание на ТРГ) се предлага чрез нея да се гарантира подпомагането на основната дейност (съветнически услуги) на административна структура (НСЗЗ), която е постоянно функциониращ орган на бюджетна издръжка. 

Считаме, че така предложеният първоначален подход (с единствен публичен бенефициент) влиза в противоречие и с чл.72, пар.5 от проекта на регламент, според който: „При предоставяне на подпомагане за създаването на консултантски услуги в областта на селското стопанство държавите членки гарантират, че подпомагането е с ограничен срок“.

Видно от минималния обхват, който трябва да обхванат консултантските (съветническите) услуги съгласно чл.13, пар.4 от проекта на Регламент, НСЗЗ с оглед на възможностите си, може да покрие малка част от заложената минимална палитра.

Предоставянето на консултантски (съветнически услуги) в областта на земеделието и управлението на земята предвид минимално изискуемите направления, които те следва да покриват (съгласно чл.13, пар.4 от проекта на Регламент) трябва да се разглежда в светлината на разнообразието от потенциални получатели и специфичните им нужди (заинтересовани лица – получатели на услугите). На тези нужди най-оптимално могат да откликнат отделните неправителствени организации според своята специфична професионална насоченост (например: управление на земеделски земи и природни ресурси, гори, зърнопроизводство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство, производство на плодове, животновъдство, пчеларство и т.н.), нуждите на техните членове и на други стопани. Този подход ще насърчи публично-частното партньорство и възможностите, през инициативността на организации от частния и неправителствения сектор да се намерят най-ефективните подходи за развитие на системата от съветнически услуги в земеделието и горското стопанство.

В подкрепа на това наше предложение са и изводите, направени в няколко значими публикации по темата за съвременното развитие на системите за съвети в земеделието, като сред тях можем да посочим:

  • „Global Review of Good Agricultural Extension and Advisory Service Practices“, FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS;   
  • „Note de cadrage sur les services de conseil agricole répondant aux besoins du marché“, Groupe de Neuchâtel, Еd. Centre suisse pour le conseil agricole (AGRIDEA)     

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЮЛНЦ:

Предлагаме като базови критерии за определяне на допустимите като банефициенти ЮЛНЦ да се посочат същите като тези, приложими за юридическите лица с нестопанска цел в частна полза и кооперативните съюзи съгласно  ПМС №142 от 7.06.2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. (чл.9а),  а именно:

Юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза, и кооперативните съюзи, отговарящи на следните общи критерии:

  • Съгласно учредителния си акт, извършват дейности свързани с управлението на земеделска земя или гори и на земеделски стопанства;
  • Са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза или по реда на Закона за кооперациите най-малко 2 години преди датата на подаване на заявление за подпомагане;
  • Са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
  • Са участвали със становища и предложения в съвети, законодателни инициативи, програми или други събития, имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.

2. Правим следните допълнителни бележки и предложения относно проекта на интервенция „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“:

 2.1. Предлагаме в т.3 от проекта на интервенция да отпадне текстът: 

„Консултантски пакети №4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 ще се предоставят единствено на малки и млади земеделски стопани съгласно определението в Стратегическия план“.

АРГУМЕНТИ:

Интервенцията няма да произведе никакъв полезен ефект по отношение на повечето специфични цели, посочени в чл.6 от проекта на Регламент относно стратегическите планове по ОСП, с изключение на тази по чл.6, пар.1, буква „ж“ и то частично. Това твърдение е особено валидно и с оглед на текущата структура на селското ни стопанство. Считаме, че тази, както и всяка друга интервенция в рамките на стратегическия план следва да покрива възможен най-широк спектър от заложените в проекта на Регламент специфични цели.

II. Относно интервенция „Професионално обучение и придобиване на умения“:

Предлагаме към бенефициентите предоставящи трансфер на знания чрез информационни семинари да бъдат включени и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на управлението на земеделски земи, гори или в областта на управлението на земеделски стопанства (селското стопанство).

Считаме, че в предложената версия на проект на интервенция са допуснати определени неточности при систематизирането на отделните категории дейности с оглед на тяхното съдържание, а от там и определянето на потенциално допустимите за подпомагане бенефициенти. В тази връзка предлагаме, да се направи ясно разграничение между информационните семинари с кратка продължителност (8 до 18 часа), от една страна и обученията за професионална квалификация и краткосрочните обучения, от друга.

Заложеното определение за информационни семинари е достатъчно ясно, визирайки тематични срещи, на които се разглеждат и обсъждат конкретни приоритетни теми, включени в обхвата на специфичните цели по чл.6 от проекта на Регламент относно стратегическите планове.

В предложения текст на интервенция се прави амалгама между информационните семинари от една страна и краткосрочните обучения и обучителни курсове, от друга.

В тази връзка сред потенциалните бенефициенти по тази интервенция следва да бъдат включени ЮЛНЦ и кооперативни съюзи в областта на селското стопанство, за дейностите по предоставяне и трансфер на знания, както чрез информационни семинари, така и чрез демонстрационни дейности.