СТАНОВИЩЕ от 03.02.2021 г. ОТНОСНО: Интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“


СТАНОВИЩЕ от 03.02.2021 г. ОТНОСНО: Предстоящо обсъждане в рамките на единадесето заседание на ТРГ на интервенция: „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ (т.5 от предварително определения дневен ред)

В приложения към  поканата за провеждане на единадесетото заседание на ТРГ проект на интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“ предлагаме в Раздел 3 „Условия за допустимост“, т.1 „Условия за допустимост на кандидатите“, текстът на буква „г“ да придобие следния вид  „Неправителствени организации с предмет на дейност в областта на селското стопанство или в областта на горското стопанство, или управление на поземлена собственост, или опазване на околната среда или опазване на природните ресурси (води, почви, въздух) или дигиталните технологии, както и кооперативните съюзи“.

АРГУМЕНТИ:

Чрез включването на неправителствените организации в областта на управлението на поземлената собственост и опазването на природните ресурси, включително почвите, както и на кооперативните съюзи (които попадат в отделна категория юридически лица с оглед на факта, че статутът им е уреден със специален закон), ще бъдат постигнати в пълна степен преследваните цели, посочени в описанието – „дизайна“ на интервенцията в проектния документ.

Включването в обхвата на интервенцията на горепосочените юридически лица ще има съществен принос към постигането на социалните цели на интервенцията (включително по отношение на унаследяването в земеделието което е приоритет на проекта на Регламент за стратегическите планове), както и на тези свързани с опазването на почвеното плодородие, качеството и управлението на водите (където основните заинтересовани страни са именно собствениците на поземления ресурс).

В тази връзка в Раздел 1 от проекта на интервенция са посочени следните прерогативи и принципни постановки:

  • „Целенасочена подкрепа трябва да бъде ориентирана и към по-слабо застъпени иновативни решения, насочени към опазване компонентите на околната среда, нетехнологични иновации и социални иновации, иновации, базирани на спецификите на секторните производства и разпространение на резултатите до по-голям брой участници“;
  • Това налага насочване на повече усилия за колективна и браншова организация на иновационната дейност в земеделието, за да се повиши ефективността и целесъобразността от такива вложения…“;
  • „Процесът по засилване на връзките в СЗИСС е необходимо да се постигне чрез стимулиране на принципа „от долу на горе” на регионално ниво и участието на обединения на изследователите, университети, институти в ССА, БАН, съветнически организации, организациите на земеделски стопани и други заинтересовани лица и форми на организираност, които са участници и съставляват СЗИСС и имат възможност по най-ефективен начин да отчетат нуждите от трансфер на знания и ползите от внедряване на цифрови технологии.“;
  • „…устойчиво въздействие върху природните ресурси – вода, почва, въздух…“.