СТАНОВИЩЕ от 05.08.2019г. ОТНОСНО: Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.


Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) декларира своето желание да вземе участие в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

БАСЗЗ изразява своето безпокойство по отношение невъзможността да отговори на критериите регламентирани в ПОСТАНОВЛЕНИЕ №142 от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. на Министерския съвет на Република България.

Считаме, че редица ключови браншови организации от земеделския бранш няма да успеят да отговорят на изискванията, също както БАСЗЗ.

На това основание молим да се създаде възможност и други юридически лица с нестопанска цел да присъстват и взимат официално участие в заседанията на тематичната работна група в качеството им на наблюдатели, с право на мнение и изказвания, но без право на глас.

Налице е и нормативна предпоставка за това в чл.7, ал.7 от ПМС №142 от 2019 г., който гласи следното: „Председателите на работните групи по ал.1 могат да канят за участие в заседанията им представители и на други ведомства и организации, имащи отношение към изпълнението на политиките, финансирани от фондовете за програмния период 2021 – 2027 г.”

Вярваме, че само с открит и честен дебат за бъдещето на ОСП, с участието на максимален кръг от заинтересовани страни могат да бъдат постигнати заложените цели. А именно държавната власт и неправителствения сектор в земеделския бранш да се обединят около основните национални цели и приоритети, които да бъдат заложени в новата Обща селскостопанска политика на Европейския съюз за 2021 – 2027 г. Да се гарантира синхрон между директните плащания и развитието на селските райони. Постигането на интелигентно, устойчиво и диверсифицирано селско стопанство. С грижа за околната среда и климата. Не на последно място и социално икономическото укрепване на селските райони.

Да бъде защитен интереса на България, на българското село и земеделец.

Правилното програмиране на новата ОСП след 2020 г. касае не само частния интерес на земеделските производители и собствениците на земеделски земи, но и обществения интерес.