СТАНОВИЩЕ от 07.04.2019г. ОТНОСНО: Законодателно предложение за ОСП след 2020 г. представено от ЕК на 1 юни 2018 г. и продължаващите преговори за следващата МФР


БАСЗЗ разбира важността и значението на Общата селскостопанска политика на ЕС.

Отчита, че това е една от най-трудните и обхватни политики. Взимайки предвид интересите на България, последните дебати в Съвета на министрите и Европейския парламент счита:

1. Не подкрепя предложения таван за директните плащания.

Всяка държава членка е с различна специфика и сама трябва да преценява как да развива земеделския бизнес, респективно как да го подпомага. Все още съществуват огромни диспропорции между развитието и размера на подпомагането между старите и новите държави членки. Ако въпреки това бъде взето подобно решение, трябва да се предвиди възможност всяка държава членка да има свободата сама да определя рамка и механизъм дали, кога и как да прилага таван за директни плащания.

2. Не трябва да бъде допуснато намаляването на бюджета за земеделие на България през следващия програмен период.

3. Да бъде обърнато специално внимание на външната конвергенция (сближаване на нивата на плащания между страните членки).

Крайната цел би трябвало да бъде изравняване нивата на директни плащания в държавите членки до 2027 г.

4. При намаление на бюджета по втори стълб, разликата да бъде поета от бюджета на Република България.

5. Процентът за обвързана подкрепа да не бъде намаляван.

Този вид подкрепа е изключително важна за чувствителните сектори животновъдство, плодове и зеленчуци и т.н.

6. При въвеждането на зелени и екологични мерки като част от борбата срещу промените в климата да има балансиран подход, който да не позволи земеделските стопани да бъдат обременени.

7. Да бъде договорен и осигурен бюджет през новия програмен период, който да позволи реализирането (проектиране, изграждане и т.н.) на комасационни и хидромелиоративни (напояване, отводняване и превенция) проекти в земеделието.

БАСЗЗ счита, че не може да бъде практикувано икономически ефективно земеделие без да бъдат предприети комплексни мерки свързани с управлението на земеползването и хидромелиорациите в България.

Българска асоциация на собствениците на земеделски земи подкрепя усилията на останалите браншови организации в България за развитие на силно, устойчиво и конкурентноспособно земеделие. Българска асоциация на собствениците на земеделски земи подкрепя Общото изявление от 12 март 2019 г. прието на форум на Регион „Три морета” в гр. София.