Наръчник за приложение на ДЗЕС.


Министерство на земеделието и храните (МЗХ) публикува наръчник за практическото приложение на стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Той е предназначен за земеделските стопани, за да ги насочва в тяхната ежедневна работа. Същият може да се ползва и от специалисти в системата от земеделието при консултиране на стопаните.
Земеделските стопани се задължават да поддържат земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), за да получат подпомагане в пълен размер по различните видове интервенции, включени в Стратегическия план на България за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 година.

Източник: МЗХ