СТАНОВИЩЕ от 13.12.2021 г. ОТНОСНО: Правила за определяне на областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти към Стратегически план на Република България 2023 – 2027 г.


По повод на изпратения за предварително обсъждане документ, представляващ проект на „Правила за определяне на областно, регионално и национално представителни браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти към Стратегически план на Република България 2023 – 2027 г.“ от името на БАСЗЗ изразяваме следното становище:

По принцип подкрепяме предложения подход относно регламентиране и въвеждане на единни стандарти за представителност в икономически отрасъл „Селско стопанство“.

Обръщаме внимание, че съгласно действащата нормативна уредба (Закон за подпомагане на земеделските производители – ЗПЗП) това може да се случи по силата на ясна и изчерпателна законова делегация и посредством подзаконов нормативен акт (наредба).

Същевременно считаме, че предложеният текст на правила частично третира въпросът за представителността, доколкото в обхвата му попадат единствено и само организациите по браншови/продуктов признак (растениевъдство, животновъдство и съответната преработка на продукти от земеделски произход).

Ако тази констатация е в следствие на търсен от авторите на документа ефект, а именно регламентиране на правила за представителност в тесните параметри на браншово/продуктово равнище, то бихме се съгласили с подобен подход.

При все това, обръщаме внимание, че:

  • съгласно чл.9, ал.1 от ЗПЗП „Държавата подпомага обединяването и дейността на земеделските производители в организации не само по продуктов и регионален признак, но и по функционален такъв“;
  • съгласно чл.2г, ал.4 от ЗПЗП стратегическите документи по ал.1 от същия член, „се изготвят в сътрудничество със социално-икономическите партньори, органите на местната власт, браншовите организации и други неправителствени организации и се подлагат на обществено обсъждане“;
  • Съгласно чл.9, ал.2 от ЗПЗП условията и реда за признаване на организации на земеделски производители и междубраншови организации  се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

В тази връзка считаме, че би било удачно:

  • да се представят в по-голяма конкретика проектотекстове, които да разкриват в каква посока следва да се предложи изменение на ЗПЗП;
  • правилата да се допълнят, като се вземе предвид, че представителността следва да се регламентира и на функционален признак с оглед разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗПЗП;
  • правилата да се допълнят, като освен с критерии за представителност, да се направи опит да бъдат посочени конкретно като допълнение и сектори на функционален принцип (управление на поземлени ресурси, екология, води, почвено плодородие, ветеринарно-медицинско обслужване и т.н.), които имат пряко касателство с осъществяването на селскостопанска дейност и при които необходимостта от съгласуваност със съответните представителни неправителствени организации е от ключово значение (предвид разпоредбата на чл.2г, ал.4 от ЗПЗП).