БАСЗЗ присъства на научна конференция „Поземлените отношения в основата на икономическата дейност и продоволствието“, ИАИ към ССА.

28/09/2023   www.baszz.net

На 26.09.2023 г., под патронажа на проф. дн инж. Мартин Банов, Председател на Селскостопанска академия (ССА) се проведе научна конференция „Поземлените отношения в основата на икономическата дейност и продоволствието“, организирана в рамките на изпълнението на проект „Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“ – ПОЗЕСИН с финансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) към МОН. 

Форумът бе открит от проф. Банов, който оцени високо богатата научна програма, която е резултат от изпълнението на проекта от изследователския колектив, включващ учени с интердисциплинарна експертиза от Институт по аграрна икономика към ССА – водеща организация и партньори от Аграрния университет (АУ) в Пловдив и Икономическия университет (ИУ) във Варна.

Председателят проф. Банов сподели с аудиторията, че тематичния фокус на настоящата конференция е пример за съхранената традиция в ССА, в т.ч. и Института по аграрна икономика (ИАИ), за изследване на фундаментални за науката въпроси. Настоящата конференция е доказателство и за приемственост между поколенията и съхраняване на изследователския опит. Не на последно място, конференцията е доказателство и за устойчиво научно сътрудничество с колеги от чужбина. Това създава предпоставки за продължаване на колективните и интердисциплинарни изследвания във все по-актуалната област на поземлените отношения, създаването на стойност от земеделието и въпросите, свързани с хранителната сигурност.

Проф. Банов пожела успешна работа на форума, ползотворен обмен на опит за реализиране актуалните насоки на ОСП, творческа дискусия и много нови идеи в научното поприще.

Приветствие към участниците и гостите на конференцията поднесе доц. д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика към ССА. Традиционното сътрудничество на национално и международно ниво по актуални и значими изследователски въпроси бе водещ акцент в словото на доц. Иванов.

Проф. д.ик.н. Пламен Мишев, в качеството си на председател на научния комитет на конференцията и от позицията на богатия си опит като дългогодишен управител на ФНИ, открои  сложността на изследователското поле на проекта и даде висока оценка на работата на колектива, както и на представените доклади в трите панелни сесии на конференцията. 

Участниците във форума – учените от проекта, изследователите от Полша, Румъния, колегите от Института за икономически изследвания към БАН, както и партньорите по проекта представят анализи от своите изследвания, с които открояват синергийни възможности за по-добро съчетаване на националните политики с общо европейската. Преодоляването на някои дисбаланси ще позволи да се подпомогнат фамилните стопанства, които осигуряват производство, щадящо природния ресурс, създават поминък в селските райони и укрепват местната икономика, отглеждайки здравословни храни и допринасяйки за хранителния суверенитет. 

Програмата за конференцията, изнесените доклади, научната дискусия е потвърждение за успешната работа и заявка за успешно приключване на проекта през 2024 г.