60 години Централна селскостопанска библиотека.

11/01/2023   agronom-bg.com

          С тържество в София, в сградата на бул. „Цариградско шосе“ №125, беше отбелязан празника „60 години Централна селскостопанска библиотека“ (ЦСБ), част от структурата на Селскостопанска академия (ССА). Под егидата на академичното ръководство бе открито и хранилище за съхраняване на редки и ценни издания, притежавани от библиотеката.

Това се случи със спомоществователството на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) за ремонт на помещение, определено за тази цел. Създаването на хранилището за редки издания е израз на желанието и необходимостта информацията в притежаваните от ЦСБ ценни книги да се използва в научноизследователската и преподавателската дейност на работещите в съответната област на познание от земеделската наука и селскостопанска история.

Мариела Илиева

Сп. „Агроном“, бр. №10/2022