БАСЗЗ бе гост на научна конференция с международно участие, организирана от ИПАЗР „Н. Пушкаров“.

05/12/2022   www.baszz.net

На 5 декември 2022 г., председателят на Управителния съвет на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) Стайко Стайков бе почетен гост на научна конференция с международно участие на тема „ЕКОЛОГИЯ И АГРОТЕХНОЛОГИИ – ФУНДАМЕНТАЛНА НАУКА И ПРАКТИЧЕСКА РЕАЛИЗАЦИЯ”.

Тя бе организирана от Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР „Н. Пушкаров“) съвместно със Селскостопанска академия (ССА), Научно-технически съюз на специалистите от земеделието, Съюз на специалистите по качеството в България и Българско почвоведско дружество.

По този начин бе отбелязан и Световния ден на почвата.

В откриващото си слово проф. дн Атанасова (Директор на ИПАЗР „Н. Пушкаров“ към ССА) акцентира на това, че „Значителни заплахи продължават да засягат земеделието и околната среда, като много от тях са свързани с почвата – ерозия, загуба на въглерод и биоразнообразие, уплътняване и запечатване на почвата, замърсяване, засоляване и отрицателно въздействие върху околната среда, продоволствената сигурност и качество на храните. Неслучайно опазването на почвите е една от петте мисии на програмата „Хоризонт Европа“.

„Надявам се, че участниците в събитието ще покажат как се справяме с предизвикателствата пред нашето общество и ще използват този форум като стимул за разработване на иновативни решения за успешно управление на дейностите в земеделието и околната среда“.

Проф. д-р инж. Мартин Банов (Председател на ССА) поздрави колегите си и заяви, че бъдещето е в изграждането на устойчива връзка между образованието, науката и бизнеса, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието. По думите му в свят, където културните граници и идентичности се размиват и обезличават, учените и експертите от системата на Селскостопанска академия, в партньорство с колегите от висшето аграрно образование и родните земеделски производители, подкрепени от държавна политика за национални приоритети в икономика на знанието и хранителен суверенитет, ще продължат мисията на аграрната наука на България. „Нашият хоризонт е в изграждането на устойчива връзка образование – наука – бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието. Само така ще изградим желания облик на българското селско стопанство.“

В конференцията взеха участие учени и специалисти от различни професионални среди и институции, представляващи целия спектър от експерти, които работят в областта на почвознанието, екологията и агротехнологиите.