Разработваме вградени системи за управление на хидравлични устройства и машини с електронно управление.

05/06/2022   www.baszz.net

Доц. д-р инж. Александър Митов завършва бакалавърска степен по „Хидравлична и пневматична техника“ в Технически университет – София, през 2010 г. През 2012 г. завършва магистратура по същата специалност, а през 2013 г. печели конкурс за редовен докторант. В периода 2013-2019 г. работи и като научен сътрудник към Научно-изследователския сектор (НИС). През 2015 г. специализира в компанията „Danfoss (Швеция). През 2016 г. защитава дисертация (д-р) на тема „Изследване на кормилна електрохидравлична задвижваща система с цифрово управление“. От 2016 г. е асистент, а от 2017 г. е главен асистент. През 2021 г. е избран за доцент по „Хидравлични и пневматични задвижващи системи“ в катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ към Енергомашиностроителния факултет при ТУ-София. Доц. Александър Митов има над 60 научни публикации в 8 страни и един учебник в съавторство. Голяма част от публикациите са индексирани в световноизвестни бази от данни с научна информация. Ръководител е на лаборатория „Хидравлични системи за задвижване и управление”. В областта на хидравличната техника за задвижване и управление се занимава с преподавателска, научно-приложна, консултантска, иновационна и внедрителска дейност. Участвал е в национални,  международни и съвместни с бизнеса проекти, чрез НИС при ТУ-София. Съвместно с екипа си разработва различни видове хидравлични задвижвания,  част от които с конкретни приложения в аграрната земеобработваща техника. От съществено значение е електрохидравлично кормилно устройство с възможност за механично (с волан) и цифрово (с електронен джойстик) управление. Разработката има приложение в нискоскоростните мобилни машини – селскостопански, пътностроителни, подемно-транспортни и други вътрешно производствени транспортни средства. Член е на Съюза на учените в България.

Доц. д-р инж. Митов, разкажете ни повече с какво се занимава Вашата катедра Хидроаеродинамика и хидравлични машини, Енергомашиностроителен факултет към Технически университет, гр. София.

Катедра „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“ в настоящия си вид съществува от 1998 г., когато са обединени отделните дотогава катедри „Хидроаеродинамика“ и „Хидравлични машини“. Катедра „Хидравлични машини“, под ръководството на проф. Васил Геров, е създадена през учебната 1945/46 г. при откриването на Машинно-технологичния факултет на Държавното висше политехническо училище. Катедра „Хидроаеродинамика“ е създадена година по-късно – 1947 г. При създаването на Енергомашиностроителния факултет през 1963 г. и двете катедри попадат в неговия състав. Дългогодишната история, натрупаната материална база, наследеният и придобит преподавателски опит осигуряват много добри възможности за общо инженерно и специализирано обучение на студенти и провеждане на качествена научно-изследователска и инженерингова дейност в специфични и от национално значение области.

Катедрата провежда както общо инженерно, така и специализиращо обучение в областта на хидроаеродинамиката, хидравличните и пневматичните машини, задвижвания и технологии. Специализиращото обучение е за бакалаврите от специалност „Възобновяеми енергийни технологии и флуидна техника” и за магистрите от „Хидравлична и пневматична техника“ в Енергомашиностроителния факултет.  Катедрата участва и в обучението на чужд език за студентите от Факултет за Английско инженерно обучение и Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт.

Катедра „ХАД и ХМ” провежда научно-изследователска дейност и обучава докторанти по три научни специалности: „Механика на флуидите”, „Хидравлични и пневматични задвижващи системи” и „Хидравлични и пневматични машини и съоръжения”.

В научната специалност „Хидравлични и пневматични задвижващи системи”, в която работя, научно-изследователската и приложна дейност се развива в три направления: анализ и синтез, както на новопроектирани, така и на вече съществуващи машини и устройства, изследване и подобряване на конструкцията, бързодействието и устойчивостта на елементите, изграждащи хидравлични задвижващи системи, и повишаване на енергийната им ефективност. През последните години съвместно с Факултет Автоматика се разработват вградени системи за управление на хидравлични устройства и машини с електронно управление.

Вие сте ръководител на една уникална за България лаборатория „Хидравлични системи за задвижване и управление”, която има практическа насоченост в помощ на бизнеса, партнирате си с основни предприятия. Запознайте ни с нейната дейност и успехи.

Лабораторията е наследник на откритата през 1978 г. ОНИЛ (Отраслова научно-изследователска лаборатория) „Хидравлични системи за задвижване и управление“, която по-късно става ПНИЛ (Производствена научно-изследователска лаборатория), изпълнявайки отраслови договори към катедра „Хидравлични машини“ (днес кат. „Хидроаеродинамика и хидравлични машини“) на Енергомашиностроителния факултет при ТУ-София.

Лабораторията е запазила своите традиции в това да развива сериозна научно-изследователска и инженерингова дейност в няколко основни направления на хидравличната техника за задвижване.

Научно-изследователската дейност включва:

 • експериментално изследване на хидравлични машини, елементи, устройства и задвижващи системи, както за индустриални, така и за мобилни приложения;
 • симулационно моделиране на електро-хидравлични задвижващи системи;
 • анализ и синтез на хидравлични системи за задвижване и управление;
 • изследване на електро-хидравлични кормилни системи за автоматизирано управление на посоката на движение на мобилни машини;
 • вградени системи за управление за електро-хидравлични серво системи.

Инженеринговата дейност се изразява в:

 • проектиране на хидравлични елементи (клапани за налягане, регулатори на дебита и разпределителни устройства), както и на системи с хидравлично задвижване и управление;
 • изпитване на хидравлични елементи, устройства и задвижващи системи;
 • диагностика, дефектация и ремонт на хидравлични обемни машини (регулируеми помпи и хидродвигатели), които намират широко приложение в задвижването на ходовите движения на съвременните земеобработващи машини;
 • хидростатични трансмисии;
 • разработване на хидравлични демпферни и енергопоглъщащи устройства и съоръжения;
 • диагностика, дефектация и ремонт на хидравлични и електро-хидравлични кормилни уредби за леки и тежки мобилни машини, голяма част от които имат специфична функция, свързана с обработката на земи.       

Разкажете ни за приложното поле на Вашата работа в областта на земеделието и обработката на земеделските земи. Дайте пример с някоя иновация и/или патент в услуга на реалния селскостопански бизнес.

Относно областта на приложение на хидравличната техника за задвижване при обработката на земеделски земи се открояват някои конкретни наши разработки. В последно време основната дейност на нашата лаборатория е съсредоточена към разработването, изработването и експерименталното изследване на поведението и характеристиките на електрохидравлично кормилно устройство (ЕХКУ) с електронно управление, предназначено за приложение в бавноходни (нискоскоростни) транспортни средства. Устройството дава възможност за дистанционно управление посредством GPS. Ориентацията към този тип устройства е продиктувана, от една страна, от необходимостта от такива за голям брой машини с едно или друго предназначение (селскостопански, пътностроителни, подемно-транспортни и др.) и, от друга, от факта, че тези устройства са сравнително нови и все още недостатъчно изследвани.

Друг пример е разработването на хидравлична система за задвижване на комбинирано шнеково устройство за саморазтоварващо се транспортно ремарке. Системата намира приложение в земеделската мобилна техника, предназначена за транспорт на насипни зърнени материали и последващото им подаване към редосеялни машини. Функционалността му включва наклоняване на коша на ремаркето до 30 градуса и пренасяне на зърнения материал през отвори захранващи хоризонтален шнек и последователно включен подвижен шнек с промяна на ъгъла на наклона до 80 градуса чрез хидравлично задвижване. Предимствата се състоят в премахване на ръчното разтоварване на ремаркето и значително намаляване на времето, за което се осъществява това, както и на загубите от разпиляване на зърното. От друга страна, съществено предимство е, че системата не се нуждае от електрическо захранване, което захранване често пъти липсва в полеви условия, а използва захранване от хидравличната система например на трактора и то чрез гъвкави тръбопроводи с бързосменни връзки.

Разработена е и хидравлична задвижваща система за обръщателно движение на плуг, в основата на която е проектиран хидравличен клапанен блок. Този блок се използва за управление на цилиндрите на обръщаем плуг и осигурява завъртане на плуга чрез автоматично превключване по налягане.

Като приложения в този отрасъл могат да бъдат добавени и разработки на хидравлични системи за мобилни (вертикални) дървоцепачни машини, а в допълнение към тях и платформи за подаване на дървен материал към блок банциг машини за големи дървени трупи.

Не на последно място е и диагностиката на различни аграрни машини, тъй като основната задвижваща система в тях е хидравлична и служи, както за ходовите, така и за работните движения и специфични операции.

Екипът на лабораторията работи и по други научноизследователски проекти с колективно участие на специалисти от ТУ-София, които са насочени към разработване на нови хидравлични устройства и системи, и подобряване на съществуващи технически решения.

Поглеждайки в бъдещето, хидравлични задвижвания биха могли да намерят приложение при управлението на затворни съоръжения, които са част от транспортно-разпределителната мрежа в големи напоителни системи. Както е известно, нуждата от възстановяването на тези системи и хидромелиоративни съоръжения е от съществено значение за развитието на земеделието, а това е и причината да бъдат заложени в т. нар. Национален план за възстановяване и устойчивост на Р България. Връщайки се към техническите аспекти, използването на такъв вид задвижване отново дава предимството, че системата се захранва от съществуващата хидравлична система на аграрните мобилни машини, в случаите когато няма достъп до електрическата мрежа в полеви условия.

Уместно е да се отбележи, че хидравличната техника за задвижване и управление в Р България има стабилна основа за развитие, осигурена от редица производствени предприятия, от образователни институции с традиции в подготовката на специалисти, патенти, научни разработки и внедрявания по конкретни проекти съвместно със специалисти от ТУ-София.

През 2022 г. Българската асоциация на собствениците на земеделски земи чества своята 15-годишнина. Какво бихте пожелали на членовете на БАСЗЗ и читателите на „Алманах за земята”?

С голямо уважение, пожелавам на целия екип на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи винаги да бъдат така целеустремени и енергични в работата си, правейки така, че асоциацията да върви напред и нагоре към нови успехи и признания в бранша, и бъдеща съвместна работа.