10 март е крайният срок за подаване на заявления за избор на ЮЛНЦ в общественополезна дейност, частна полза, кооперативни съюзи и за наблюдатели в състава на КН на СП за РЗСР на РБългария за периода 2023-2027 г.

09/03/2023   www.baszz.net

Министерството на земеделието (МЗм) напомня, че крайният срок за подаване на заявления по процедурите за избор на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в общественополезна дейност, частна полза, кооперативни съюзи и за наблюдатели в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. е 10-ти март 2023 г.

Поканите и образците на документи по процедурите за избор са публикувани на електронната страница на министерството на 23.02.2023 г.

При желание за участие от Ваша страна, моля, подавайте попълнените заявления и всички изискуеми документи по процедурите за избор в срок до 10-ти март 2023 г.

Моля да имате готовност с набавянето и предоставянето на всички документи за следващите етапи от процедурите.

Покана за участие в избора на представители на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза или кооперативни съюзи за участие като членове с право на глас в състава на Комитета за наблюдение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023-2027 г. (КН на СПРЗСР).

23.02.2023 г.

Министерството на земеделието кани заинтересованите неправителствени организации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в частна полза или кооперативни съюзи, регистрирани по реда на Закона за кооперациите, работещи в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, горите или развитие на селските райони да подадат заявление за участие в избора на членове в състава на КН на СПРЗСР 2023-20027 г. в следните групи:

 • производство на плодове;
 • производство на зеленчуци;
 • оранжерийно производство;
 • преработка на плодове и зеленчуци;
 • производство и преработка на зърнени култури;
 • месопреработване;
 • млекопреработване;
 • птицевъдство;
 • биологично производство, агроекология;
 • производство и преработване на етерично-маслени, лекарствени, маслодайни и декоративни култури;
 • животновъдство;
 • лозаро-винарски сектор;
 • развитие на селските райони и създаване на заетост;
 • сътрудничество, коопериране, групи и организации на производители;

В срок до 10 март 2023 г. включително всяко заинтересовано ЮЛНЦ или кооперативен съюз подава писмено заявление (по образец) и необходимите придружаващи документи за участие в избора до министъра на земеделието. Писмените заявления и документи се представят на адрес: 1040 гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55, Министерство на земеделието или на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg

Заявлението се подписва от законния представител на ЮЛНЦ с квалифициран електронен подпис или със саморъчен подпис на хартиен носител. Когато заявлението е подписано на хартиен носител, върху подписа на законния представител се поставя печат на ЮЛНЦ и се изпраща сканирано копие на документа.

ЮЛНЦ или кооперативен съюз не може да подаде повече от едно заявление.

Подробна информация и образци на придружаващи документи може да намерите тук:

Пълен текст на покана за избор на ЮЛНЦ в частна полза и кооперативни съюзи в КН на СПРЗСР-1.docx

DOCX файл, 68,9 KB, качен на 23.02.2023 docx document

Заявление за КН от ЮЛНЦ в частна полза и кооперативни съюзи.docx

DOCX файл, 1,1 MB, качен на 23.02.2023 docx document

Декларация за обстоятелствата на ЮЛНЦ в частна полза и кооперативни съюзи.docx

DOCX файл, 1,1 MB, качен на 23.02.2023 docx document

Декларация на ЮЛНЦ в частна полза и кооперативни съюзи за териториален обхват и обработка на лични данни.docx

DOCX файл, 55,9 KB, качен на 23.02.2023