БАСЗЗ и БФС подписаха меморандум за сътрудничество.

25/05/2023   www.baszz.net

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) и Български фермерски съюз подписаха меморандум за сътрудничество.

Двете организации отчитайки своите специфични цели и предмет на дейност, обединяват усилията си в представляването и защитата на правата и интересите на членовете си.

Ще работят за постигането на приоритетите, изразяващи се в гарантиране на продоволствената верига и осигуреност на населението, развитието на поземлените отношения, земеделието и селскостопанската наука.