БАСЗЗ взе участие в Общото събрание на ЕЛО, провело се на 17 май 2022 г. в гр. Прага.

20/05/2022   www.baszz.net

В общото събрание на Европейската организация на собствениците на земи (ЕЛО), провело се на 17 май 2022 г. в гр. Прага взеха участие членове от различни страни.

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) бе представена от нейното ръководство.

Срещата започна с приветствие към присъстващите от г-н Pierre-Olivier Drège, президент на ЕЛО и г-н Constantin Kinsky от името на чешкия член на организацията.

Заместник министърът на земеделието г-н Jiri Sir и г-жа Eliška Trnková от отдел Политики за управление на горите към същата институция, запознаха членовете на ЕЛО с приоритетите на предстоящото председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) от Чешката република.

По-важните от тях включват: отлагането на правилата на Общата селскостопанска политика (ОСП) с една година, до 01.01.2024 г.; мобилизирането на допълнителни ресурси от бюджета на ЕС за увеличаване на текущото разпределение на ОСП, по-специално за стълб II; установяването на продоволствената сигурност като изключително стратегическа цел; постигането на целите на ЕС за околната среда и климата да не компрометира продоволствената сигурност, конкурентоспособността на сектора и доходите на земеделските производители, като същевременно гарантира устойчивост в рамките на трите стълба; промяна на целта за намаляване от 25% на 10% от земеделската земя, която е за органично земеделие във всяка държава-членка; засилване на насърчаването на потреблението на продукти от биологично земеделие чрез обществени поръчки. Европейската комисия (ЕК) трябва да гарантира, че с господстващото положение на търговските вериги не се злоупотребява и трябва да коригира условията за търговия с биологични продукти, така че максималното количество местно биологично производство да навлиза на пазара при най-благоприятни условия за доставчиците; налагането на мита върху вносните биологични продукти от трети страни; гарантиране, че секторът на селското и горското стопанство не е обект на несправедливи и небалансирани изисквания и че всички участници на пазара на ЕС са обект на едни и същи екологични изисквания; спешен подход на ЕС за борба с глобалната тенденция на обезлесяване, която се среща особено в тропическите региони; въвеждането на забрана за отглеждане в клетки на кокошки носачки в целия Европейски съюз след 2027 г.; въвеждането само на доброволна система за етикетиране за хуманно отношение към животните; изискванията за внос на животни в ЕС да бъдат поне на същото ниво като за Европейския съюз и т.н.

В панела проведен под формата на кръгла маса, членовете на ЕЛО обсъдиха трудностите и предизвикателствата пред които се изправят.

В своето изказване БАСЗЗ маркира, че повечето предизвикателства, трудности и проблеми са еднакви за всички представители от ЕС. Независимо от това има и разлики. БАСЗЗ акцентира за основните, интегрални проблеми пред собствеността, земеползването и фермерите в България – липсата на политики, раздробената земеделска собственост и критичното състояние на хидромелиоративната инфраструктура за напояване, отводняване и превенция.