С новия Закон за земята най-после се урежда комасацията

06/11/2019   sinor.bg

След три неуспешни опита за създаване на Кодекс на земята, който да обобщи досега съществуващите закони за собствеността и ползването, за опазването на земята и за охраната на земеделското имущество, министерството на земеделието най-после подготви очаквания от земеделската общност нов норматив. Само преди ден на интернет страницата на ведомството е качен проект на Закон за земята, който за първи път дава точни правила за уедряването (или комасацията) на земеделските земи, изключително необходим за дългосрочното ефективно използване на обработваемите площи от фермерите.

Според този проект собствениците на земеделски имоти могат да ги уедряват чрез одобрени от министъра на земеделието планове за уедряване. Планът за уедряване може да включва изграждане на съоръжения за напояване или предпазване от вредното въздействие на водите, за борба с ерозията на почвите или други устройствени нужди, свързани с ползване на земеделските земи по предназначение и опазване на околната среда.

Заповедта на министъра за тези планове се издава въз основа на писмено споразумение с нотариално заверени подписи на собствениците на земеделски земи и одобрен план за уедряване.

Включването на имоти от държавния поземлен фонд и от общинския поземлен фонд в плана за уедряване, се извършва след предварително писмено съгласие от министъра на земеделието, храните и горите, съответно – от общинския съвет.

Селскостопанските пътища – общинска собственост, които попадат изцяло в обхвата на плана за уедряване, могат да се проектират отново според нуждите на плана.

Когато в плана за уедряване са включени земеделски имоти – държавна или общинска собственост, споразумението за плана се подписва от министъра на земеделието, храните и горите, съответно – от кмета на общината или от оправомощени от тях лица.

В плана за уедряване не се включват имоти, върху които е наложена ипотека, възбрана, или са обременени с други вещни тежести, предмет са на висящ съдебен спор за правото на собственост, или ограничени вещни права, за които се извършва делба, или са предмет на процедура по отчуждаване.

Имоти с наложени ограничения на ползването, включително произтичащи от разположението им в защитени или нарушени територии и зони, се включват в плана за уедряване със съгласието на собствениците.

Общинската служба по земеделие въз основа на одобрения план за уедряване, издава решения и скици за уедрените поземлени имоти. В решението се описват размерът и категорията на имота, неговото местоположение (граници, съседи) и ограниченията на собствеността, с посочване на основанията за това.

Решението се връчва по реда на Гражданския процесуален кодекс и подлежи на обжалване пред районния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, при наличие на несъответствие с одобрения план за уедряване.

Собствеността върху уедрените поземлени имоти се придобива от влизане в сила на решението на общинската служба по земеделие, което, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт.

Договорите за наем или за аренда на имоти, включени в плана за уедряване, се прекратяват с влизане в сила на решението за уедрените имоти след изтичане на съответната стопанска година, освен когато със споразумението за уедряване е уговорено друго.

Големият плюс е, че държавата няма да налага такси при отразяване на одобрения план за уедряване в картата на възстановената собственост, съответно в кадастралната карта и кадастралните регистри. Но разходите за създаване на уедрени поземлени имоти по споразумение на собствениците, са за тяхна сметка.

Условията и редът за изготвяне и одобряване на плана за уедряване, ще се определят с правилника за прилагане на закона.