ЕС с нови мерки срещу недостига на вода за напояване

26/06/2019   agrozona.bg

ЕС предприема стъпки за установяване на минимални стандарти за безопасност, които да позволят повторното използване на водата за напояване в селското стопанство

ЕС взема нови мерки за намаляване на риска от недостиг на вода за напояване на земеделските култури. Днес Съветът прие позицията си (общ подход) по регламент, който улеснява използването на градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство, предават от пресцентъра на Съвета на ЕС.

Тези нови правила ще способстват за адаптирането на Европа към изменението на климата. Регламентът, който е изцяло съобразен с кръговата икономика, ще подобри наличието на вода и ще насърчи нейното ефективно използване. Осигуряването на достатъчно вода за напояване на земеделските площи, особено при големи горещини и тежки суши, може да допринесе за предотвратяване на дефицита на селскостопански култури и недостига на храна.

„Водата е ценен ресурс. Днешният ден е важен етап от въвеждането на нови правила, които ще ни позволят да рециклираме водата по начин, който е безопасен за хората и животните и благоприятен за околната среда. Целесъобразно е да бъдат определени хармонизирани минимални стандарти за качеството на водата и за мониторинг на съответствието, за да могат селскостопанските производители от ЕС да използват рециклирани води. Част от всичко това е да се поучим от опита на някои държави членки, които от десетилетия успешно използват повторно водата.“, каза министърът на водите и горите на Румъния Йоан Денеш.

Няколко държави членки имат дълъг и успешен опит в повторното използване на водата за различни цели, включително за напояване в селското стопанство. Повторното използване е по-благоприятно за околната среда от алтернативни методи на водоснабдяване като пренос на водни ресурси или обезсоляване. Предложените нови правила ще бъдат от голяма полза за региони, в които търсенето на вода все още превишава нейното наличие, независимо от превантивните мерки за намаляване на търсенето. Съществуващите правила на ЕС относно хигиената на храните продължават да се прилагат и се зачитат изцяло.

В позицията си Съветът предоставя гъвкавост на държавите членки относно решението дали да използват такива водни ресурси за напояване, предвид големите различия между тях по отношение на географските и климатичните условия. Дадена държава членка може да реши, че е нецелесъобразно да използва рециклирани води за напояване в селското стопанство на цялата си територия или части от нея.

Предложението съдържа стриктни изисквания за качеството на рециклираните води и за мониторинга върху него, за да се гарантира защитата на здравето на хората и животните и на околната среда.

Държавите членки желаят да се гарантира, че изискванията, предвидени в регламента, продължават да се основават на най-новите налични научни доказателства. Поради тази причина в него беше включена клауза, която задължава Комисията да направи оценка на необходимостта от преразглеждане на минималните изисквания за качеството на рециклираните води, въз основа на резултатите от оценката на прилагането на регламента или когато се налага поради новите научни и технически познания.

Обща информация и следващи стъпки

Европейската комисия прие предложението за регламент относно минималните изисквания за повторното използване на водата на 28 май 2018 г. като част от изпълнението на плана за действие за кръговата икономика. Европейският парламент прие позицията си по предложението на 12 февруари 2019 г.

Постигнатият днес общ подход представлява мандата на Съвета за бъдещите преговори с Европейския парламент. Очаква се тристранните преговори да започнат по време на финландското председателство.