Пада забраната чужденци да купуват земеделски земи у нас

05/11/2019   agrozona.bg

Пада забраната чужденци да купуват земеделски земи у нас. Това гласи проектът на Закон за земеделските земи, който беше публикуван тази вечер за обществено обсъждане. От мотивите към закона става ясно, че промяната се налага под натиск, заради заведена процедура относно противоречие с текстове на Договора за функциониране на ЕС. Спорът по този въпрос продължава отдавна. „Граждани и юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, и на държавите – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи при условията на този закон», гласи предвидения текст.

Чужденци или чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи при условията на международен договор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от Конституцията на Република България, обнародван и влязъл в сила, а чужденците – и при наследяване по закон. Чужди държави не могат да притежават право на собственост върху земеделски земи, предвижда проектът. Политическите партии и организации, движения и коалиции с политически цели, също не могат да имат ниви. Освен това чужденци или чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на ползване на земеделски земи или други ограничени вещни права върху земеделски земи при условия и по ред, определени със закон.