ОСП след 2021: Стопаните ще получават директни субсидии за доброволно освобождаване на земя за биоразнообразие

03/10/2019   agrozona.bg

Селските стопани ще може да се включат в екосхема по Първи стълб на Общата селскостопанска политика и да освободят част от земята си от производство, така че тя да послужи за опазване на биологичното разнообразие. По екосхема във Втори стълб на ОСП стопаните ще може да получат компенсация за намаляване на употребата на пестициди.
Това са част от новите екосхеми, заложени в Общата селскостопанска политика на ЕС за периода 2021-2027 г., посочва кандидатът за еврокомисар Януш Войчеховски в писмени отговори на въпроси на депутатите в Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент. „Искам да направя всичко необходимо, така че земеделските стопани да могат да получават подпомагане, за да прилагат по-добър сеитбооборот и подходящо управление на обработката на земята, да улавят повече въглерод в почвата, като по този начин увеличават способността на обработваемата земя за съхранение на въглерод.“, посочва Войчеховски.

„Земеделието е единственият сектор с увеличаващи се емисии от замърсители на въздуха и единственият източник на замърсяване на въздуха, който понастоящем не е пряко регулиран. Ние следва да подпомогнем земеделските стопани да намалят тези емисии. Те може да използват подпомагане за инвестиции, чрез които да повишат ефикасността на своите складови или напоителни системи или да преминат към прецизно или пък към биологично земеделие.“, посочва полякът. Предложенията на Комисията за реформа на ОСП делегират на държавите членки отговорността за определянето на стратегия за справяне с изменението на климата или с всяко друго предизвикателство, като по този начин им дават възможност да приспособят начина на използване на ОСП към специфичните си условия. Те обаче ще се ръководят от общи цели, общи основни стандарти, общи видове финансирани действия и общи показатели. Освен това, когато оценява отделните стратегически планове по ОСП, Комисията ще ги одобрява само ако те са пригодни за постигане на целите и за справяне с предизвикателствата. Текущото наблюдение и оценяване на стратегическите планове по ОСП ще спомогне също така и за откриването на евентуални проблеми през периода на изпълнение, обяснява Войчеховски.