Българска Стопанска Камара /БСК/ със становище относно внесения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

27/08/2020   www.bia-bg.com
Изх. № 002-00-33/ 26.08.2020 г.ДОГ-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИГ-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕГ-ЖА МАРИЯ БЕЛОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Относно: Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, сигн. 054-01-79/29.07.2020 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесен в Народното събрание от Искрен Веселинов и група н.п. Законопроект за допълнение на Закона за местните данъци и такси, сигн. 054-01-79/29/07/2020 г., Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) изразява следното становище:

С внесения законопроект се предлага да се облагат с данък върху недвижимите имоти земеделските земи, собственост на физически и юридически лица, когато собствеността им на територията на страната е общо над 20 000 дка. Смятаме, че подобно предложение не е обосновано и няма да постигне заложените в него цели, а именно – нови приходи за общините, в размер до 40 млн. лв. Приложената оценка на въздействието не съдържа финансови и икономически показатели, в т.ч. и разпределение по общини. Не е отчетена степента на икономическо развитие на различните региони, както и отражението на подобна промяна върху икономическата активност и инвестиционният климат. Поставянето на определен праг за площта на притежавани земеделски земи ще се яви пречка в и без това трудния процес на комасация на земеделските земи и възможностите за тяхното ефективно използване, и може да доведе до изкуствено раздробяване на собствеността.

България и светът преминават през пандемия, довела до безпрецедентна икономическа криза. В момент, в който държавата е насочила усилията си към съхранение и възстановяване на икономиката, предложеният нов данък, безспорно ще намери негативно отражение върху конкурентоспособността на българските земеделци. Ще бъде отправен и изключително негативен сигнал към инвеститорите в земеделието.

Предвид изложените по-горе аргументи, Ви призоваваме да не подкрепяте внесения законопроект.

С УВАЖЕНИЕ,

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК