Българската асоциация на собствениците на земеделски земи е сдружение с иновативни идеи и проекти насочени в сферата на земеделието. Учредена е от дружества инвестиращи в земеделски земи. Общата площ, която притежават членуващите дружества в асоциацията е над 1 милион декара.

Целите, за които е създадена БАСЗЗ са:

  • да се ускори процеса на концентрация и комасация на земеделска земя;
  • ефективно използване на поземлените ресурси;
  • създаване на условия за развитие на модерно земеделие в Република България;
  • поддържане на активно сътрудничество с другите участници в поземлените отношения, които са предимно арендатори, други собственици и държавата в лицето на Министерството на земеделието и храните;
  • изграждане на прозрачен, регулиран и ликвиден пазар, чрез създаване на обща система за управление и отдаване под аренда на земите, собственост на дружествата членуващи в БАСЗЗ.

Провеждането на такъв вид единна политика е насочена към подобряване на отношенията между ползвателите на земя и собствениците на такава, в това число и държавата, която е крупен собственик на земя.

Основната дейност на всяко едно дружество, член на БАСЗЗ, е насочена към закупуване на земя, нейната концентрация, комасация и отдаване под наем или аренда.

 
“ЕЛАРГ Фонд за земеделска земя” АДСИЦ
“Адванс Терафонд” АДСИЦ
"Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ
Земеделски инвестиционен фонд "Серес” АД
“Фонд за недвижими имоти България” АДСИЦ
“Фонд за земеделска земя Мел инвест” АДСИЦ
“Омега агро” ЕООД
“Агро финанс” АДСИЦ
"СТАВЕН" ООД
"Земя България" ЕООД
"Уинслоу Агро Фонд"
"Агроенерджи" АДСИЦ
"БД ФАРМ" ЕООД
"БЕАР" 607 ЕООД
 
       
начало | за нас | новини | проекти | нормативна база | полезни връзки | за контакти