ПРОЕКТ ЗА КОМАСАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В С. MОМИНА ЦЪРКВА (общ.СРЕДЕЦ, обл.БУРГАС)


На 10.07., със среща на собствениците на земеделски земи в землището на с. Момина църква, област Бургас, започна процедурата по изпълнение на доброволен проект за комасация (уедряване) на земеделските имоти. Инициатор на проекта е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ), а координатор – Министерство на земеделието и храните.

На проведеното събрание бяха обсъдени възможностите за включване на нови участници, разяснени бяха целите на проекта и бе проведена дискусия за ползите и ангажиментите на собствениците на земеделски земи.

„Срещата премина при голям интерес и на нея присъстваха основните собственици и земеделски производители в с. Момина църква. То е едно от най-големите села като площ на землището в България, но въпреки това се виждат позитивните нагласи на хората към комасацията. Подобни проекти ще им помогнат да се справят по-добре с предизвикателствата на новата обща селскостопанска политика след 2014 г.“, коментира Кирил Стоянов, началник отдел „Държавен позмемлен фонд и комасация“ към Министерство на земеделието и храните и координатор на проекта в с. Момина църква.

Целта на комасационния проект е да възроди земеделската традиция в селото, като се изготвят анализи и насоки за развитие на района, да се изградят напоителни съоръжения и да се възстанови инфраструктурата.

Предстои да бъде направено проучване на землището и създаването на карта на ползването на земята, състоянието на инфраструктурата и селскостопанските традиции. Ще бъде изготвен и план за комасиране (уедряване на имотите), който има за цел да направи сегашното състояние на имотите по-добро за земеделска обработка и за отдаване под аренда, както и да повиши стойността им. Землището в с. Монина църква е с площ  82 738 дка, като 57 700 дка от тях са земеделски земи.

Участието в проекта е изцяло доброволно, като всички собственици са с равни права и задължения. Собствениците на земи получиха анкетни карти, в които да изразят своите желания за разположение на бъдещите им окрупнени имоти.

Всеки собтсвеник на земеделска земя в землището на с. Момина църква, който желае да участва в проекта за комасация, може да се обърне към представителя на Местния комитет на собствениците. Към него трябва да се подаде заявление и попълнена анкетна карта, в която е описано с кои имоти участникът желае да се включи в проекта.