Новият единен закон за земите въвежда правила за комасация

30/08/2018   www.investor.bg

Уедряването на разпокъсаната собственост на земите е една от целите в предложения от агроминистерството единен законодателен акт за сектора. В момента наличието на много наследници на всяка нива затруднява окрупняването на площите, мащабните и дългосрочни инвестиции. Обществената консултация по проекта на Закона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи продължава до 26 септември. Новият проект обединява действащите сега Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), между които анализ установи противоречия. В новия проект изрично е включена глава „Уедряване на земеделските земи по собственост“. Решението за изготвяне на план за комасация се взема от общото събрание на собствениците с единодушие. То ще определя имотите, които се включват в плана, необходимия бюджет, ще учредява местен комитет и ще приема проекта на плана за уедряване. За откриване на процедура собствениците ще подават заявление до агроминистъра, който назначава постоянна комисия, приемаща проекта. В глава „Промяна на начина на трайно ползване“ е регламентирана процедурата, по която всеки собственик или упълномощено от него лице може да промени начина на трайно ползване на земеделските си имоти или на части от тях за други земеделски нужди. За да бъдат предотвратени измамите с наеми на ниви, се запазват последните законови промени, направени в ЗСПЗЗ. Предвижда се процедурата за уедрено ползване на ниви да бъде уредена в глава „Създаване на масиви за ползване на земеделски земи“. Комисията, която ръководи процедурата, ще изготвя проект, който да влиза в сила, когато споразумението не е подписано от всички участници в посочения в закона срок или не са отстранени констатирани пропуски и недостатъци. Нов подход ще гарантира правата на собствениците на т. нар. „бели петна“. Заповедта, с която директорът на областната дирекция „Земеделие“ одобрява масивите, ще влиза в сила след заплащането на дължимите суми за ползването на имотите. Записани са правила за отстраняване на явна фактическа грешка в карти и регистри. Включени са правила за управлението на земите от държавния поземлен фонд и общинския поземлен фонд, както и за земите от бившите стопански дворове (ТКЗС-та). Отпада конкурсната процедура за отдаване под наем или аренда на земи от държавния и общинския фонд, като тя ще бъде заменена от търгове с цел свободна конкуренция. Има промени и в процедурата по разпределение на общинските и държавни пасища, мери и ливади. Разписани са правила за учредяване на различните видове ограничени вещни права (право на строеж, сервитут и право на ползване – за концесия и за устройване на постоянни пчелини). Добавена е възможност за замяна на държавни с общински земеделски земи при реализиране на проекти за социално-икономическото развитие на общината. Процедурата по продажба земи от държавния или общинския фонд с овощни насаждения е допълнена. Когато се променя предназначението на земеделската земя в неземеделска, актовете на комисиите вече ще могат да се обжалват в съда. Предвидена е забрана за строителство в пасища и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“. Така ще се изпълнят поетите от България като член на Европейския съюз ангажименти за опазване на постоянно затревените площи в страната, обясняват авторите на проекта. Предвижда се да бъдат изрично регламентирани хипотезите, в които комисиите, утвърждаващи площадки или трасета, да отказват да утвърдят площадка за проектиране, но според вида на обекта ще има изключения от общото правило. Отпада изискването в тригодишен срок от влизане в сила на решението за промяна на предназначението на земя да бъде поискано издаване на разрешение за строеж. Въведена е нова процедура – промяна на предназначението на неземеделска земя в земеделска за ниви извън урбанизираните територии. По статията работиха: Надежда Бочева, редактор Виктория Тошкова